Sompolinsky Haim

Haim
Sompolinsky
Professor Haim Sompolinsky
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
Biotechnology בנין סילברמן, חדר 303 - 3 haim@fiz.huji.ac.il 02-6584563