תמיכה כספית, משרות הוראה, ותוכניות הצטיינות

1.     האמור בסעיף זה מתייחס לתלמידים במסלול מחקרי. מלגות לתלמידים במסלול שאינו מחקרי ידונו באופן פרטני על ידי החוגים בהתאם לנהלים של כל חוג וחוג.
- מידע ספציפי עבור כל חוג לגבי הקריטריונים לקבלת מלגות ומשרות הוראה והיקפן ניתן לקבל במזכירות החוג הרלוונטי.

2.     ככלל, תלמידים המתקבלים ללימודים לתואר מוסמך במסלול המחקרי וירשמו לתכנית לימודים מלאה, יזכו במלגות, אם כי בחלק מהחוגים הדבר עשוי להיות מותנה במציאת מנחה. גובה המלגות יהיה לפי הנהלים והקריטריונים של כל חוג וחוג, המביאים בחשבון שיקולים שונים כגון הצטיינות, קיום משרת הוראה, ועוד.  בסעיף הבא מפורטים הקריטריונים לפיהם נקבע גובה המלגה המינימלית.

3.     תלמידי מוסמך שהם חלק מקבוצת מחקר ומקדישים את מלוא זמנם למחקר יקבלו מלגה מינימלית לפי השיקולים הבאים. תלמידי מוסמך שלא הוצעה להם משרת הוראה יקבלו לפחות 3500 ש"ח לחודש (ולכן כ- 200% מלגה). תלמידים המחזיקים במשרת הוראה באוניברסיטה יקבלו לפחות 4500 ש"ח לחודש (כשהסכום כולל גם את שכר ההוראה ברוטו).  סכום המלגה יחולק בין המנחה לחוג, לפי החלטת החוג.

4.     ערך המלגה המקסימלית המשולמת על-ידי המנחה והחוג לא יעלה 250%, אבל כל חוג יכול להגדיר רף עליון נמוך יותר משיקולים שונים, כל עוד לא יסתור את הכתוב בסעיף 3.

5.     תלמידים שהתקבלו למסלול התמחות או קיבלו מלגה או פרס הצטיינות חיצוניים, יהיו רשאים, במקרים מסוימים, לקבל תמיכה נוספת ובלבד שההכנסה הכוללת של התלמיד/ה ממלגות לא תעלה, בשום מצב, על ערך של 340% מלגה. אם ערך המלגה גבוה יותר, יקזז החוג את ההפרש מתמיכתו של המנחה, החוג או הפקולטה, על פי הנחיית סגן הרקטור.

6.     החוג יעניק משרות הוראה בהיקף של כ- 25-50%, לחלק מהתלמידים לתקופה של עד שנתיים מיום תחילת לימודיהם בהתאם לשיקולי ההוראה ועל פי שיקול דעתו, ובכפוף להסכמי עבודה עם הסגל הזוטר ולהוראות אגף משאבי אנוש. ככלל יוענקו משרות הוראה על בסיס מצוינות ובהמשך להגשת מועמדות על ידי התלמיד. החוג רשאי להפסיק את משרת ההוראה בתום שנה אם הסטודנט לא ביצע את עבודתו לשביעות רצון החוג, בכפוף להוראות אגף משאבי אנוש ובתיאום עמו.

7.     תלמידים בעלי משרת הוראה יהיו זכאים לפטור משכר לימוד בהתאם להיקף המשרה. שכר הלימוד של תלמיד ללא משרת הוראה, או שארית שכר הלימוד שאינה פטורה עקב חלקיות משרה נמוכה של התלמיד, יחול על הסטודנט או על המנחה בהתאם לסיכום בין השניים.

8.     תלמידים המקבלים מלגה של למעלה מ- 4,000 ש"ח ויש להם משרת הוראה בהיקף 50% או יותר לא יוכלו לעבוד בכל עבודה נוספת, מחוץ לאוניברסיטה או בתוכה. כל חוג ינהג לפי הנהלים שלו בכל מקרה אחר.

9.     תלמיד/ת מוסמך העובדים מחוץ לאוניברסיטה, והמועמדים לקבלת מלגה/משרת הוראה מחויבים לדווח על כך לחוג. דבר זה יילקח בחשבון במסגרת השיקולים להענקת המלגה והיקפה, וכאמור לעיל, לא תינתן משרת הוראה.

10.    תלמיד בתוכנית חלקית שאושרו לימודיו מראש לתקופה העולה על שנתיים יקבל תמיכה מהמנחה על פי סיכום בין התלמיד למנחה ובהתאם לפרק הזמן שיוקדש לעבודת המחקר. הסיכום ידרוש אישור ראש החוג.

11.    השיקולים לגבי משרת הוראה ומלגות של תלמידים אשר יש להם מנחים משני חוגים שונים יהיו לפי הנהלים והקריטריונים הנהוגים בחוג אליו הם רשומים, גם אם חלק מהמלגה ממומן על-ידי המנחה מהחוג השני.