תנאי קבלה

1.    הקבלה ללימודי מוסמך בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע תותנה בקיום התנאים הבאים:

א. סגירת תואר בוגר עד לתחילת שנת הלימודים  כולל פטור מלימודי האנגלית. הרלוונטיות של תואר הבוגר של התלמיד לקבלה למוסמך בחוגים השונים, תקבע על ידי החוגים עצמם.
יש להציג אישור זכאות לתואר בוגר בממוצע הנדרש בעת הקבלה לחוג עד ה1- בדצמבר של אותה שנה.

ב. ככלל, הקבלה למוסמך תותנה בציון תואר בוגר של 85 ומעלה בתוכנית לימודים רלוונטית לחוג. עם זאת, תלמידים עם ציונים בין 80 ל-85 מוזמנים גם הם להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בוועדת הלימודים של החוג. חורג מנוהל זה הוא החוג לכימיה, ויש לברר במזכירות החוג את סף הקבלה.

ג. עמידה בתנאי קבלה נוספים הנהוגים בחוג כגון: מפגש/ראיון עם ראש החוג או מי מטעמו (יועץ, וועדת קבלה).

למידע נוסף יש לפנות למזכירות החוג הרלוונטי ו/או להסתכל באתר החוג.

2.    קבלה שלא על פי התנאים לעיל, תדרוש אישור בכתב מראש החוג ואישור הפקולטה.

3.    ראש החוג רשאי לדרוש מתלמיד לפעול להשלמת קורסים מקדימים ללימודים (שלא על חשבון מספר נקודות הזכות הדרוש לתואר, ראה תוכנית לימודים וקורסי מוסמך) כחלק מדרישות הקבלה. על התלמיד לעבור הקורסים כאמור כתנאי להמשך לימודיו, בזמן ובסף הציונים כפי שיקבע על ידי ראש החוג. הציון בקורסים אלו לא ייכלל בממוצע ציוני הקורסים בתואר המוסמך.

4.    כאמור בסעיף 3, אם מספר נקודות ההשלמה עולה על 16, יוגדר התלמיד "משלים למוסמך" למשך עד שני סמסטרים (שנת השלמה) לפני תחילת לימודיו לתואר. תלמיד "משלים למוסמך" יוכל להירשם במקביל גם לקורסי מוסמך שאינם במסגרת ההשלמה באם תנאי הקבלה מאפשרים זאת. אם מספר נקודות ההשלמה קטן מ-16, יוכל התלמיד להשלים את הנקודות במקביל ללימודיו לתואר. ראש החוג רשאי לאשר סטיות מערך זה בהתאם לתוכנית הלימודים הספציפית של התלמיד.

5.    תלמיד בעל תואר בוגר בתוכנית שאיננה מתחומי המדע הרלוונטיים יחויב במינימום 40 נקודות השלמה, מתוכן 8-10 מקורסי מתמטיקה וסטטיסטיקה. ראש החוג רשאי לדרוש השלמות בהיקף גבוה יותר. באם התלמיד לקח בעבר קורסים הרלוונטיים לתוכנית המוסמך, ניתן יהיה לקזזם מההשלמה הדרושה על פי שיקול ראש החוג.

6.    "משלים למוסמך" כאמור בסעיף 4 לא יחויב במציאת מנחה, אלא אם נדרש כך על ידי החוג. משלים למוסמך לא יקבל משרת הוראה, והחוג אינו חייב במתן מלגה לתלמיד ללא מנחה.

7.    הקבלה להתמחויות ספציפיות כגון רציונאליות או ננו טכנולוגיה תהיה על פי תנאי הקבלה הספציפיים של כל התמחות.

8.    כל חוג רשאי לקבוע נהלים פרטניים נוספים או נהלים מחמירים יותר בהתייעצות עם הפקולטה. נהלים אלו יפורסמו בדרך המקובלת.

9.    לאחר הרישום במערכת האוניברסיטאית, התלמיד ירשם במזכירות לתלמידי מוסמך שבפקולטה שתעביר החומר לחוג הרלוונטי להמשך טיפול.

10.    תלמיד מוזמן לפנות לחוג טרם הרישום לקבלת מידע על סיכוייו להתקבל לאותו חוג והליך הלימודים לתואר המקובל בחוג זה, וכן על סיכוייו לקבלת מלגה ו/או משרת הוראה בחוג.