תלמידים מצטיינים ומענקי דיקן לתואר מוסמך

תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך

תלמיד מצטיין עשוי להיות זכאי להיכלל ברשימות הדיקן והרקטור על פי הישגיו במהלך הלימודים ל תואר מוסמך (אחרי שנה א' ואחרי שנה ב').

תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך

תלמיד מצטיין עשוי להיות זכאי להיכלל ברשימות הדיקן והרקטור על פי הישגיו במהלך הלימודים ל תואר מוסמך (אחרי שנה א' ואחרי שנה ב').
רשימות הדיקן לתואר מוסמך

ברשימת הדיקן ייכללו תלמידים או מוסמכים ששיעורם בשנה הקודמת לא יעלה על 10% מתלמידי התואר בשנה ההיא על פי הכללים הבאים:

למדו באותה שנה לפחות 40% מהיקף הלימודים הדרוש לתואר  (27% בתוכנית תלת-שנתית).

ממוצע ציוניהם בשנה ההיא אינו נופל מ-85.

בממוצע הציונים למדרג יכללו כל ציוני השנה הקודמת, לרבות ציונים בלימודי עזר, בלימודי השלמה ובלימודים עודפים.

קורסים בהם ניתן ציון מילולי כגון פטור ו/או זיכוי שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר, (למעט לימודים במסגרת חילופי סטודנטים) לא ייכללו במניין נ"ז במדרג המצטיינים.

מענקי הדיקן לתואר מוסמך
•                מענקי הצטיינות לתלמידי שנה א' לתואר מוסמך יוענקו על סמך נתוני הקבלה שלהם במטרה לעודדם ללמוד לקראת אותו תואר ולהשתלב בעבודה אקדמית. המענק יוענק לאחוז מסוים מבין תלמידי שנה א' לתואר זה בפקולטה שציון הגמר שלהם ל תואר בוגר אינו נופל מ- 90.
•                המענק יוענק ללומדים במסלול המחקרי או ללומדים בתכנית שהמעבר למסלול המחקרי בה מתאפשר רק לקראת השנה השנייה.
•                הפקולטה רשאית להעניק חלק ממענקי ההצטיינות למוסמך לתלמידים המתחילים את לימודיהם לתואר זה בסמסטר ב'.
•                מענק הצטיינות לתלמיד שנה ב' לתואר מוסמך יוענק לאחוז מסוים מבין תלמידי שנה ב' לתואר זה בכל פקולטה על סמך ממוצע ציוניו בכל הקורסים שלמד בשנה הקודמת למעט קורסים מופשרים וקורסי שפה (עברית ואנגלית) לפטור.
•                מענק הדיקן ל תואר מוסמך יינתן כמלגת מחיה לשנה ופטור משכר לימוד אישי אך לא יותר מ-100% שכר לימוד שנתי.