Earth Sciences Institute Seminar

Earth Sciences Institute Seminar
1 מרץ 2017 - 10:00
hall 102, Earth Sciences Building

נושא: הדינאמיקה והמכאניזם של תנודות הפן הביני ומפלס מי התהום באקוויפרים חופיים בהשפעת גאות ושפל
Speaker: Elad Levanon, HUJ