1. תלמיד באוניברסיטה העברית

בפרק זה ניתנים עיקרי הנהלים הכלליים הנוגעים להוראה וללימודים באוניברסיטה. כללים נוספים ומחייבים שהם ייחודיים לפקולטה ולמסגרת הלימודים של התלמיד/ה, מופיעים בפרק זה ומסומנים בצבע ירוק. פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירויות לענייני הוראה ותלמידים. הערה: בכל מקום שכתוב "תלמיד" הכוונה גם לתלמידה.

1.1  הגדרה                                                                                               
תלמיד באוניברסיטה העברית הוא מי שממלא אחר התנאים הבאים:

1.1.1  התקבל לאוניברסיטה בהתאם לכללי הקבלה המפורטים ב"מדריך לנרשם" ושילם מקדמת מימוש.

1.1.2   הגיש תכנית לימודים למזכירות הפקולטה, לפי הכללים הנהוגים בה (ראה פרק “רישום תכנית לימודים").

1.1.3   הסדיר את הרשמתו במדור לחשבונות סטודנטים, לפי הכללים והמועדים המפורסמים בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה".

תלמיד שחזר בפעם השניה על לימודיו באחד מחוגי הפקולטה עקב כישלון אקדמי ומבקש להתקבל לחוג אחר בפקולטה תוך 3 שנים ממועד הפסקת לימודיו, חייב לקבל אישור של ועדת ההוראה.

 

1.2  תחולה
מי שהוגדר כתלמיד בשנת לימודים מסוימת ולא ביצע "הפסקת לימודים", נשאר במעמד זה עד פתיחת שנת הלימודים שלאחריה.

 

1.3  תעודת סטודנט
תלמיד שמילא את התנאים בסעיף 1.1, יקבל תעודת סטודנט. התעודה מקנה לתלמיד זכות לשאול ספרים מספריות האוניברסיטה וליהנות משירותים העומדים לרשות התלמידים באוניברסיטה.

 

1.4  שכר-לימוד
הכללים לחישוב שכ"ל ותשלומים אחרים, מפורטים בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה" וכן באתר האינטרנט של האוניברסיטה.

1.4.1  חובת התשלום: תלמיד חייב להסדיר את תשלומי שכר הלימוד לאוניברסיטה במלואם ובמועדם.

1.4.2  המערכת הממוחשבת תחסום מידע לתלמידים ולא תאפשר קבלת ציונים ו/או הפקת אישורים לתלמידים שלא ישלמו שכר לימוד כנדרש. פרטים נוספים ראה בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה" ובאינטרנט.

 

1.5  תלמיד מן המניין
כל תלמיד העונה על ההגדרה בסעיף 1.1, הוא תלמיד מן המניין באוניברסיטה העברית.

 

1.6  משלים למחקר
תלמיד (בדרך כלל בעל תואר מוסמך במסלול לא מחקרי) המבקש להכשיר את עצמו ללימודים לקראת תואר דוקטור, והלומד לצורך זה לפי חובות שהוטלו עליו על ידי הגוף המוסמך לכך בפקולטה.

1.6.1    "משלים למחקר" שעמד בהצלחה בדרישות הפקולטה יוכל להגיש את מועמדותו ללימודים לקראת תואר דוקטור וזאת תישקל על ידי הרשות לתלמידי מחקר כמקובל.

 

1.7  תלמיד ללימודי הכנה ל"מוסמך"

1.7.1  תלמיד בעל תואר בוגר שאינו עומד בכל תנאי הקבלה למוסמך עקב ציון גמר לבוגר שאינו מספק, אך הוא בתחום 5 נקודות מתחת לציון הנדרש, רשאי לפנות לפקולטה בבקשה להתקבל ללימודי הכנה למוסמך. אם יתקבל, יידרש ללמוד קורסים מרמת הבוגר בהיקף ובציון שייקבעו בפקולטה.

1.7.2   ללימודי הכנה למוסמך יכול להתקבל גם מועמד שלמד לתואר בוגר בתחום שונה והוא נדרש להשלים לימודים בהיקף משתנה לפי דרישות הפקולטה.

הפקולטה רשאית לאשר לתלמיד במעמד זה ללמוד, בנוסף על לימודי ההכנה, גם קורסים מרמת המוסמך בהיקף מרבי של 12 נ"ז לשנה. אם ישלים התלמיד בהצלחה את לימודי ההכנה למוסמך ויתקבל ללימודי המוסמך, יוכרו קורסים אלה כחלק מלימודי המוסמך.

1.8  תלמיד מיוחד שלא לקראת תואר
הוא תלמיד שהתקבל לאוניברסיטה לתכנית לימודים שלא לקראת תואר. תלמיד מיוחד ילמד בקורסים של תכניות הלימודים הרגילות.

1.8.1  התלמיד יתקבל במעמד מיוחד, רק אם עמד בתנאי הקבלה שנקבעו למעמד זה בפקולטה.

1.8.2 התלמיד יתקבל למעמד זה לשנה אחת.

1.8.3  התלמיד רשאי לבקש אישור מוועדת ההוראה של הפקולטה להמשיך את לימודיו מעבר לשנת לימודים אחת.

1.8.4 תלמיד רשאי לבקש מוועדת ההוראה של הפקולטה לעבור ללימודים לקראת תואר. ועדת הוראה תחליט אם ואלו קורסים מלימודיו כתלמיד מיוחד יוכרו כחלק מלימודיו לתואר.

 

1.9  תלמיד על תנאי לתואר "בוגר"

1.9.1 מועמד לפקולטה למדעי הרוח שהתקבל כתלמיד על תנאי שישלים נתון חסר.

1.9.2 חובותיו וזכויותיו של תלמיד על תנאי, זהות לאלו של תלמיד מן המניין .

 

1.10 שיוך פקולטאי ומעבר מפקולטה לפקולטה

1.10.1 הפקולטה היא המסגרת הארגונית שבה פועלים חוגים מדיסציפלינות קרובות. הפקולטה אחראית על הנושאים האקדמיים והמנהליים המשותפים לחוגיה. הפקולטה קובעת כללי לימודים, שהם נוספים על הכללים האוניברסיטאיים. הפקולטה מטפלת בעניינים אקדמיים-אדמיניסטרטיביים בנוגע לתלמיד במהלך לימודיו, כגון חריגים במבנה הלימודים, מועדים מיוחדים לבחינות, הצטיינות בלימודים, והיא המעניקה לתלמיד את תעודת התואר עם סיום הלימודים.

1.10.2 ככלל, תלמיד "שייך" לפקולטה האחראית על חוג לימודיו.

1.10.3 תלמיד הלומד לקראת תואר אחד בשני חוגים, שכל אחד מהם מפקולטה אחרת, ייבחר את שיוכו לאחת משתי הפקולטות. תלמיד רשאי לשנות שיוך זה פעם אחת במהלך לימודיו, ועד לא יאוחר מתקופת הרישום לקורסים לשנת הלימודים השלישית לתואר.

1.10.3.1 לימודים בחוגים מסוימים (משפטים;רפואה;רפואת שיניים;עבודה סוציאלית) מחייבים השתייכות לפקולטות שלהם, גם אם התלמיד לומד בחוג נוסף מפקולטה אחרת.

 

1.11 תלמיד המשתתף בתכנית לחילופי סטודנטים
תלמיד לתואר או תלמיד מיד לאחר השלמת לימודי הבוגר או המוסמך המשתתף בתכנית לחילופי סטודנטים.
ראה נהלי ההשתתפות בתכניות לחילופי סטודנטים המפורטים בנספח א'

 

1.12   תלמיד הזכאי להתאמות

תלמיד מין המניין עשוי להיות זכאי להתאמות מיוחדות בשל נסיבות אישיות קבועות או חולפות. ההתאמות להן יהיה זכאי תלמיד אינן מצטברות ותלמיד יהיה זכאי להתאמה המעניקה לו את מירב הזכויות בכל נושא.  כך לדוגמא, תוספת הזמן בבחינות תהיה הארוכה מבין ההתאמות שאושרו לתלמיד מהסיבות השונות.

1.12.1  התאמות בשל שפת לימודים קודמים – תלמיד המתקשה בשפה העברית  והמבקש לקבל התאמות על פי הנסיבות המפורטות בנספח ב', ימלא הצהרה במערכת 'מידע אישי' וזאת במהלך החודשיים הראשונים ללימודיו באוניברסיטה. (ההתאמות בבחינות מופיעות בסעיף 7.6.1 ובנספח ב'.)

1.12.2 התאמות בשל לקויות למידה
תלמיד המבקש התאמות בגין לקות למידה, יגיש בקשה להתאמות בצרוף דו"ח אבחון באמצעות מזכירות ההוראה של פקולטת האם שלו. הבקשה תועבר על ידי המזכירות ליחידה האוניברסיטאית לאבחון ולתמיכה בתלמידים עם לקויי למידה (להלן: היחידה). התלמיד יגיש את בקשתו במהלך החודש הראשון ללימודיו באוניברסיטה העברית או עד חודש מתאריך האבחון, לפי המאוחר.
נהלי ההתאמות בשל לקויות למידה מפורטים בסעיף 7.6.2 ובנספח ג'.

1.12.3 התאמות לנסיבות הורות – תלמידות הנמצאות בהריון או להבדיל, לאחר הפלה, ותלמידים ותלמידות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה או העוברים טיפולי פוריות והמבקשים לקבל התאמות יגישו בקשה לרכזת מגדר והורות בדיקנט הסטודנטים. ראה נהלי פנייה ומידע נוסף בנספח ד' וב- http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.110.

1.12.4 התאמות למשרתים במילואים – תלמיד שנעדר בשל שירות מילואים ומבקש לקבל התאמות, יגיש בקשה לרכז המילואים בדיקנט הסטודנטים. הנחיות לפנייה, זכויות הזכאים ותפקידי רכז ההתאמות מפורטים בנספח ה' וב- http://studean.huji.ac.il/?cmd=miluim.78