עומס ומשך הלימודים

1. תכנון עומס הלימודים:
מכסת לימודים של 24 נ"ז בסמסטר מאפשרת השלמת הלימודים לתואר בשלוש שנים. הלימודים מחייבים השקעה נוספת של זמן רב לעיון והתעמקות בחומר הנלמד, קריאה נוספת, הכנת תרגילים, דו"חות מעבדה ועוד. לכן מומלץ שהתלמידים לא יקחו על עצמם עומס לימודים רב יותר. תלמידים המרגישים שיכולתם והכנתם המוקדמת מאפשרים להם ללמוד קורסים רבים יותר יורשו לעשות זאת, אבל מומלץ שישוחחו עם יועץ החוג.

 

2. הגבלת משך הלימודים:
הכלל הקובע יהיה שלמילוי החובות לתואר יילקחו בחשבון רק קורסים שנלמדו בשבע השנים האחרונות. כלל זה תקף גם במקרה של הפסקה במהלך הלימודים לתואר. החל משנת הלימודים החמישית (שישית במסלולים ה- 4 שנתיים) לא יתאפשר לתלמיד לקבוע את תכנית הלימודים ללא אישור ועדת ההוראה אשר תבחן את הסיבות לעיכוב בהשלמת הלימודים ואת הסיכוי להשלמת הלימודים לתואר.