בחינת המוסמך והערכת הישגי התלמיד

1.    כל תלמיד במסלול לימודים מחקרי יגיש עבודת גמר, שתישפט על פי הקריטריונים שיגדיר החוג (מספר שופטים, השתתפות המנחה, אופן מתן הציונים, וכדומה. לכל הפחות יעריכו את העבודה המנחה ושופט אחד נוסף). תנאי לקבלת התואר הוא ציון עבודה של 65 לפחות. ציון עבודה משוקלל בין הבודקים לא יעלה על 94 אלא אם כן יתקבל ציון 95 ומעלה על ידי כל הבודקים. ציון 95 ומעלה נחשב ל"מצטיין".

2.    תלמיד במסלול לימודים שדורש זאת, לאחר שהשלים את כלל הקורסים, ייבחן בבחינת המוסמך על פי מאפיינים ונהלים שיגדיר החוג (מספר בוחנים, השתתפות מנחה, אופן מתן הציונים, וכדומה, כאשר בבחינה יהיו לפחות שלושה שופטים ואחד קבוע בכלל בחינות המוסמך באותו התחום). תנאי לקבלת התואר הוא ציון בחינה של 65 לפחות.

מתכונת בחינת המוסמך נקבעת ע"י החוג האחראי. היא אמורה לבדוק את ידיעותיו הכלליות של התלמיד ואת הבנתו המעמיקה בשטח התמחותו. עמידה בבחינה אינה מקנה כל תואר ללא סיום הקורסים וללא סיום והגשה בכתב של עבודת המוסמך (במסלולים המחקריים). במקרה שבחינת הגמר ועבודת הגמר מהוות שלב אחרון בלימודי המוסמך, סדר קיומן ומירווח הזמן ביניהן ייקבעו ע"י החוג. בכל מקרה המירווח לא יעלה על חודש ימים.

בחינת הגמר תתקיים בעל-פה (בחלק מהחוגים בעל-פה ובכתב). מועד הבחינה ייקבע ע"י יו"ר החוג בתאום עם המדריך ועם צוות הבוחנים. אם החוג מקיים בחינות גמר במועדים קבועים ולא אישיים לכל תלמיד ותלמיד, יש להודיע לתלמידים על מועדים אלו. על התלמיד להירשם לבחינת הגמר וסגירת התואר במזכירות לענייני מוסמך בפקולטה כחודש לפני מועד הבחינה וזאת רק לאחר שקיבל את כל ציוני קורסי המוסמך הנדרשים בחוגו. כל חוג יקבע כללים מתאימים לגבי מבנה בחינת הגמר ותוכנה; היחס בין חלק הבחינה בתחום הידע הכללי לבין החלק המתייחס לעבודת הגמר; נושאי הבחינה; חומר הלימוד. הכללים ומבנה הבחינה יחולו על כל תלמידי החוג. התכנים ישתנו מתלמיד לתלמיד בהתאם לתחום המחקר. החוג יתן לתלמיד הנחיות מפורטות על הנושאים שיכללו בבחינת הגמר. על יו"ר החוג למנות ועדת בוחנים בת 3 מורים לפחות ובתוכם מורה קבוע בכל חוג/מגמה אשר ישתתף בכל בחינות הגמר. תפקידו של המורה הקבוע לוודא שיויון בין התלמידים ברמת הדרישות ובהערכת ההישגים. בחוגים גדולים יתמנו שני מורים קבועים לפי תחומי הלימוד.

3.    תנאי לקבלת התואר הוא ציון של 60 לפחות בכל אחד מקורסי המוסמך תואר.

4.    ככלל, משקלו של כל אחד מהמרכיבים הנ"ל בציון הסופי במסלול לימודים מחקרי, קרי עבודת גמר, בחינת גמר וממוצע ציוני קורסים, ינוע בין 30-40%. המשקל המדויק של המרכיבים השונים יקבע על ידי החוג בכל מסלול לימודים. במסלולים לא מחקריים בהם יש עבודת גמר, משקלה יהיה כשליש מהציון הסופי.

5.    כל חוג רשאי לדרוש עמידה בקריטריונים נוספים לקבלת תואר המוסמך תוך התייעצות עם הפקולטה ויידוע התלמידים. הנ"ל יפורסם בדרכים המקובלות.

6.    קבלת התואר "בהצטיינות" יקבע על פי אחוזון שיוגדר על ידי האוניברסיטה והפקולטה לפי נהלי המוסד.