תוכניות לימודים וקורס מוסמך 2016

1. תכנית הקורסים למוסמך נקבעת ע"י כל חוג בנפרד וכוללת קורסי חובה ורשות מתקדמים המיועדים גם לתלמידים לתואר דוקטור. רשימת הקורסים תורכב יחד עם המדריך ותקבל את אישורו של ראש החוג או היועץ החוגי ללימודי מוסמך. תכנית הלימודים למוסמך של התלמיד תכלול 2/3 לפחות לימודים ברמת מוסמך (בחוג ומחוץ לחוג), ולא יותר מ- 1/3 לימודים ברמת הבוגר מחוץ לחוג, משנים ב' או ג', שהם לימודים חיוניים ללימודי המוסמך וקשורים אליהם בקשר אקדמי הדוק. לימודי שפה זרה שניה לא יעניקו נקודות זכות בלימודי המוסמך. לימודי תכנות יעניקו נקודות זכות בלימודי המוסמך בהיקף מירבי של 3 נקודות.
ציון "עובר" מינימלי בקורסי המוסמך הוא 60.

בחינות סיום בקורסי מוסמך ייערכו במועד אחד בלבד. החל משנה"ל תשע"ד בקורסי המוסמך לא יתקיים מועד נוסף (מועד ב').

2. לימודי השלמה
תלמיד האוניברסיטה העברית (או מוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה) העומד בתנאי הקבלה ללימודי המוסמך, אך חסרים לו מספר קורסי רקע, יידרש ללימודים נוספים להשלמת הידע החסר. היקף קורסי ההשלמה לא יעלה על 16 נ"ז, והם יוטלו עליו בנוסף לתכנית המוסמך החוגית. הציון המינימלי בקורסי השלמה יהיה 75 לפחות או ציון מינימלי אחר שייקבע ע"י החוג. ציוני קורסי ההשלמה לא ייכללו בממוצע לתואר מוסמך, והתשלום עבורם הוא בנוסף לשכר הלימוד למוסמך.  התלמיד חייב להשלים את לימודי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודיו. במידה ולא עמד בדרישה זו לא יוכל להמשיך את לימודי המוסמך.

שנת השלמה
תלמיד שהיקף קורסי ההשלמה שהוטלו עליו עולה על 16 נ"ז יצטרך להשלימם לפני קבלתו ללימודי המוסמך. הציון הממוצע של חבילת קורסי ההשלמה במקרה זה יהיה 75 לפחות, או ציון מינימלי אחר שייקבע ע"י החוג. ציוני קורסים אלה והממוצע שלהם לא יכללו בממוצע המוסמך.

לתלמידים שאינם בעלי BSc. ייקבע היקף השלמות מינימלי של 40 נ"ז שמתוכן 8-10 נ"ז במתמטיקה וסטטיסטיקה. לחוג יש את הרשות להגדיל את היקף ההשלמות אך לא להפחיתו, למעט במקרים שהתלמיד מציג קורסים רלוונטים שניתן לקזזם ממכסת 40 הנ"ז. קיזוז זה ידרוש את אישור וועדת ההוראה של הפקולטה

תלמידים שהתקבלו ללימודי "מוסמך" באמצעות ביה"ס לתלמידי חו"ל יידרשו לעמוד בחובת "פטור" מלימודי עברית ו/או אנגלית כתנאי לסיום תואר מוסמך.

 

3. קורסים מהבוגר המאוחסנים למוסמך
קורסים מאוחסנים הם קורסים מתקדמים שנלמדו מעבר למיכסת הלימודים הנדרשת לתואר בוגר. קורסים כאלה, שתוכנם ייראה לחוג משמעותי ללימודי תואר מוסמך, יוכלו להיכלל, באישור היועץ, בתכנית לימודי המוסמך וציוניהם יהוו חלק מן הציון הכללי לתואר מוסמך. להעברת קורסים אלה ממעמד של "מאוחסנים למוסמך" ל"לימודי מוסמך" יש לפנות למזכירות ללימודי המוסמך. אין להזין למחשב קורסים אלה כחלק מקורסי המוסמך. היקף הקורסים המאוחסנים יקבע על ידי ראש החוג.

4. קורסים מתקדמים שנלמדו במוסד להשכלה גבוהה אחר בארץ או בחו"ל, ואושרו מלכתחילה כחלק מתכנית הלימודים של התלמיד, יכללו בחישוב הנקודות לתואר אך ללא ציון. בקשה לאישור קורסים כאלה תידון רק אם התלמיד השיג בהם ציון 65 לפחות.
לא יוענקו נקודות זכות כחלק מלימודי המוסמך עבור השתתפות במסגרות חיצוניות כגון: כנסים, סדנאות והשתלמויות מחקריות.
תלמידים לתארים מתקדמים יידרשו להשתתף בהדרכות בטיחות שיתקיימו ביחידותיהם. תלמידים שמחקריהם נוגעים לעבודה עם בעלי חיים חייבים להשתתף בקורס מס': 94810 
- "קורס שימוש בחיות מעבדה."

5. תכנית לימודים אישית לתואר מוסמך
תכנית זו מיועדת לתלמיד הרוצה ללמוד לימודי מוסמך המקיפים יותר מתחום מדעי אחד. יכולים להגיש את מועמדותם לתכנית אישית רק תלמידים שסיימו את לימודיהם לתואר בוגר בציון ממוצע של 85 לפחות. תכנית הלימודים תיקבע תוך התייעצות עם המדריכים ויו"ר החוגים ובאישור ועדת ההוראה.