עבודת המוסמך

מנחה:

1.    תלמיד הלומד במסלול לימודים מחקרי נדרש למצוא מנחה שידריך אותו בעבודת המחקר ובכתיבת עבודת הגמר. מציאת המנחה היא באחריות התלמיד. בסמכות כל חוג לקבוע נהלים בעניין, ובפרט לדרוש מציאת מנחה תוך פרק זמן נתון מתחילת לימודים (בחוגים הניסויים, תוך עד שנה) או אף להתנות את עצם הקבלה ללימודים במציאת מנחה טרם תחילתם. בסמכות החוג להפסיק לימודיו של תלמיד שלא מצא מנחה תוך פרק הזמן שנקצב.
2.    על תלמיד במסלול מחקרי לקחת בחשבון כי לא יקבל כל חלק מלגה שמקורו במנחה או חוג/מנחה (ראה להלן) כל עוד לא התקשר עם מנחה אלא אם צוין מפורשות אחרת על ידי החוג הרלוונטי. יתר על כן, על פי שיקול דעתו של החוג, חלק או כל התמיכה בתלמיד עשויה להתחיל אך ורק לאחר התקשרותו של התלמיד עם מנחה.
3.    המנחה ייבחר מתוך המנחים שאושרו על ידי החוג והשייכים לסגל האקדמי הבכיר.
4.    הנחיה משותפת תידון באופן פרטני ותדרוש את אישור החוג הראשי אליו רשום התלמיד. הנחיה משותפת עם מנחה מחוץ לפקולטה תדרוש אישור הפקולטה.

החוג אחראי בפני ועדת ההוראה על הדרכה מקצועית נאותה של התלמיד, ועל קיום כל האמצעים הנדרשים לעבודה (תקציב, ציוד ואביזרים אחרים) וכן על אמצעי הבטיחות. חתימת יו"ר החוג תהווה אסמכתא לכך שהוא בדק את התכנית, והוא מאשר שהיא ניתנת לביצוע בזמן סביר, אשר לא יעלה על שנת מחקר אחת, וכי כל האמצעים הדרושים לביצועה, כולל תקציב מתאים, עומדים לרשות התלמיד.

עבודת הגמר לתואר מוסמך:
עבודת הגמר היא מחקר בנושא מוגדר, המבוצע ע"י התלמיד בהדרכת אחד או יותר ממורי הפקולטה ומסוכם ע"י התלמיד כחיבור מדעי, בצורה מפורטת יותר ממאמר רגיל. על העבודה לשקף את יכולתו של התלמיד לשלוט בכלים המדעיים שרכש בתחום מחקרו, את כושרו לבטא חשיבה מקורית ויוזמה במחקר מדעי, ואת יכולתו לסכם את מחקרו בצורה בהירה ומשכנעת.

בככלל, עיקר המחקר בלימודי המוסמך בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע יתנהל בין כותלי האוניברסיטה העברית בירושלים, בקמפוס אדמונד י. ספרא. סטיות מהאמור בנסיבות ספציפיות ידונו באופן פרטני.

סיום עבודת המוסמך מותנה בכתיבת חיבור מדעי מפורט המתאר את מטרת המחקר, התוצאות והמסקנות. המחקר בצורת חיבור, דהיינו העבודה, מודפסת בצורה נאה ומסודרת. ראה תקנון להלן. העבודה תימסר על ידי ראש החוג לשיפוט למדריך ולמורה אחד נוסף לפחות, שימונה על ידי ראש החוג. מורה זה יוכל להיות מחוץ לאוניברסיטה. בהתאם לנהלים שייקבעו בכל אחד מהחוגים, יכולה להתקיים הרצאה פומבית בה יישאל התלמיד על עבודתו והרצאה זו יכולה להיות בסיס למתן הציון על העבודה. במקרה הצורך יכולה להתקיים פגישה בין שופטי העבודה והתלמיד. הערכת הבודקים תימסר תוך חודש ממועד מסירת העבודה על ידי התלמיד. העבודה יכולה להידון בפירוט גם במסגרת בחינת גמר.

חסיון לעבודת גמר למוסמך:
בכל מקרה שמתעוררת שאלת חסיון לעבודת גמר למוסמך או לחלקים ממנה, תופנה מראש בקשה בנושא על ידי ראש החוג והמדריך מהפקולטה לסגן הדיקן לענייני הוראה. ככלל, לא יוענק חסיון לעבודת גמר למוסמך או לחלקים ממנה, ובכל מקרה עבודה מלאה ושלמה תוגש למזכירות ההוראה ותופקד ברשותה. אם סגן הדיקן להוראה ייענה לבקשה להעניק חסיון, העבודה תישמר במזכירות ההוראה לפרק זמן מוגדר מראש, שלא יעלה על שנה קלנדרית אחת ממועד הגשת העבודה, טרם הפקדתה בספריה לרשות הרבים. הגדרה זו תחול גם במקרה של חסיון עד מועד אישור פטנט.

לעבודת הגמר מתכונת אחידה. עבודת הגמר תוגש במספר עותקים שייקבע על ידי החוג (על פי מספר הבודקים והבוחנים) ועותק נוסף (על גבי תקליטור בגרסת PDF  בקובץ אחד) יוגש על ידי מזכירות החוג למזכירות לתלמידי מוסמך בצרוף לציוני הגמר. עותק זה יועבר לספריות המתאימות. יו"ר החוג ימנה בודקים לעבודת הגמר (בודק אחד לפחות בנוסף למדריך). על הבודקים להחזיר לחוג את הערכתם לעבודה עד חודש מיום קבלתה לשיפוט. ציון סופי של 95 ומעלה בעבודת גמר יוענק רק אם יינתן על ידי כל הבודקים, אחרת הציון לא יעלה על 94. עבודת הגמר תוגש על ידי החוג לבוחנים בבחינת הגמר חודש לפני מועד הבחינה.

תקנון לכתיבת עבודת מוסמך - הפקולטה למדעי הטבע
עבודת המוסמך היא חיבור מדעי מפורט המתאר את מטרת המחקר, התוצאות והמסקנות. העבודה חייבת להיות מודפסת.
היקף החיבור לא יעלה על 60 עמודים מודפסים בפונט מספר 12, ברווח וחצי, כולל תרשימים וטבלאות, אך לא כולל רשימה ביבליוגרפית ונספחים.
מאמרים מדעיים שהופיעו בדפוס יכללו אך ורק כנספחים ולא בגוף העבודה.
שפת החיבור: עברית או אנגלית. עבודה באנגלית דורשת תקציר מורחב בעברית. לעבודה הכתובה בעברית יצורף תקציר באנגלית.

העבודה תהיה ערוכה בצורה הבאה:
1. דף פתיחה הכולל:

א. כותרת -"האוניברסיטה העברית בירושלים - הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע- המכון ל (כימיה, מדעי החיים, פיסיקה, מתמטיקה,מדעי כדור הארץ,מדעי המחשב)
ב. שם העבודה בעברית ובאנגלית
ג. שם המחבר (+ מספר תלמיד)
ד. שם המדריך
ה. "עבודת גמר לתואר מוסמך במדעי הטבע"
ו. תאריך הגשה לועזי ועברי

2. דף אישי (הקדשה וכו')
3. תקציר
4. תוכן הענינים
5. גוף העבודה
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים

גוף העבודה יכלול:
1. רקע מדעי
2. מטרות העבודה
3. שיטות עבודה (חלק ניסיוני או תאורטי)
4. תוצאות
5. דיון וסיכום

תקנון הנחיית הסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית