ניהול מחקר

1.    ככלל, המחקר בלימודי המוסמך בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע יתנהל בין כותלי האוניברסיטה העברית בירושלים, בקמפוס אדמונד י. ספרא.

2.   מחקר בינתחומי עשוי לכלול עבודת מחקר משנית בפקולטות/קמפוסים מקבילים, במעבדות של מנחים משניים או של משתפי פעולה, אך עיקר העבודה יתבצע בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע. כל זאת באישור ראש החוג הרלוונטי.

3.    עבודה במוסד אקדמי אחר במסגרת של שיתוף פעולה וחילופי סטודנטים תתאפשר כתלות באישור מנחה וראש החוג ובלבד שעיקר העבודה לתואר יתבצע באוניברסיטה העברית. סטיות מהנ"ל יתאפשרו כתלות באישור ראש החוג והפקולטה. מכוני מחקר ממשלתיים יחשבו לצורך העניין כגוף אקדמי בכפוף לאישור הפקולטה.

4.    לא תתבצע עבודת מחקר על ידי תלמיד לתואר מוסמך בחברת תעשיה או מוסד שאיננו אקדמי, למעט שימוש במכשור ספציפי שאיננו מצוי בין כותלי האוניברסיטה, בכפוף לאישור הפקולטה. חריגים ידונו על ידי הפקולטה לאחר קבלת המלצה מראש החוג הרלוונטי.

5.    השיוך המוסדי של תלמיד מוסמך בפקולטה בכל פרסום מדעי, כולל מאמרים, הרצאות, פוסטרים וכדומה, יהיה האוניברסיטה העברית.