המסלול הישיר לתואר דוקטור

1    תלמיד מוסמך בכל קטגוריה יוכל לעבור למסלול ישיר לדוקטורט בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

א.    סיום התואר הראשון בממוצע של 85 ומעלה.
ב.    סיום כלל נקודות הזכות למוסמך בציון של 85 ומעלה.
ג.    המלצת מנחה ואישור ראש החוג.
ד.    הצגת פרויקט ותוכנית מחקר בהיקף מתאים (כנהוג בחוג).
ה.    עמידה בבחינת מעבר וקבלת ציון עובר.
ו.    עמידה בדרישות קבלה מטעם הרשות לתלמידי מחקר עבור כלל תלמידי הדוקטור.

תכנית הלימודים של התלמיד תורכב בעזרת היועץ לתלמידי מוסמך של החוג ותכלול את התכנית המקובלת באותו חוג לקראת התואר מוסמך.

בתום השנה הראשונה ובסיום כל הקורסים המהווים את תכנית לימודיו למוסמך, ובתנאי שקיבל בהם ציון ממוצע של 85 לפחות, יעמוד התלמיד בבחינת סינון שתיקבע את כשירותו להמשיך במסלול הישיר. יש להירשם לבחינה במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה.

תלמידים לתואר מוסמך שציונם הכללי בבוגר מעל 85 וסיימו את חובות הקורסים למוסמך בממוצע 85 לפחות, יוכלו לבקש לעבור למסלול הישיר. מעבר זה מותנה בהמלצת החוג והצלחה בבחינת הסינון למסלול הישיר.

בחינת הסינון תתמקד בתכנית המחקר שיגיש התלמיד לפני הבחינה, בתוצאותיו המחקריות הראשונות שכבר הושגו ובידיעת חומר הרקע במקצוע הנלמד ותהיה ברמה של בחינת גמר למוסמך. תכנית המחקר תהיה רחבה ותתאים לעבודת דוקטור.

ועדת הבוחנים תסכם ותנמק בכתב את דעתה על מידת התאמתו של התלמיד למסלול הישיר. חוות דעת זו תועבר אל הוועדה תלמידי מחקר, יחד עם דו"ח מלא על הישגיו של התלמיד.

קבלתו של המועמד כתלמיד מחקר שלב ב', סדרי הרשמתו, הגשת הנושא לעבודת הדוקטור, לימודי ההשלמה שיוטלו עליו וכיו"ב יתנהלו בהתאם לתקנות הוועדה לתלמידי מחקר.

2    פורמט הבוחנים ומתן הציונים יהיה מקביל לפורמט הנהוג בתואר המוסמך, כפי שיוגדר על ידי כל חוג.

3    קבלת תואר מוסמך לתלמיד מסלול ישיר לדוקטורט תתאפשר במקרים מסוימים תוך כדי לימודי המסלול הנ"ל ו/או על רקע אי השלמת לימודי הדוקטורט.

3.1    תלמידי המסלול הישיר לדוקטורט זכאים לקבלת תואר מוסמך לאחר שסיימו בהצלחה את מכסת הקורסים הנדרשת למוסמך, עמדו בבחינת המסלול הישיר, הגישו תכנית מחקר שאושרה ע"י ועדה מטעם הרשות לתלמידי מחקר, ומחקרם הראה על התקדמות ממשית. הטיפול בזכאותם לתואר מוסמך נפתח לאחר אישור המעבר לשלב ב' בלימודים לקראת התואר דוקטור.

3.2    במקרה של בקשת התלמיד להפסקת לימודי הדוקטור, יישקל מתן תואר מוסמך באישור ראש החוג ובכפוף לנוהלי הפקולטה והאוניברסיטה. בידי החוג הסמכות להכיר בציון מספרי של בחינת המעבר (סינון) לדוקטורט כתחליף לציון בחינת גמר למוסמך. על התלמיד יהיה להגיש את עבודת הגמר (תזה). הציון הסופי לתואר ישתקלל לפי המשקלים במסלול הרגיל (40% ממוצע הקורסים, 30% ציון בחינת הגמר, 30% עבודת הגמר).