11. תנאי מעבר

פרק זה ניתנים עיקרי הנהלים הכלליים הנוגעים להוראה וללימודים באוניברסיטה. כללים נוספים ומחייבים שהם ייחודיים לפקולטה ולמסגרת הלימודים של התלמיד/ה, מופיעים בפרק זה ומסומנים בצבע ירוק. פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירויות לענייני הוראה ותלמידים. הערה: בכל מקום שכתוב "תלמיד" הכוונה גם לתלמידה.
 

11.1 קורסי החובה והציונים הנדרשים בקורסים  
ועדת ההוראה או מי שהוסמך על ידה, תגדיר ותפרסם בשנתון את רשימת קורסי החובה ותנאי המעבר של החוגים בכל שנת לימוד ואת ציון המעבר הנדרש בקורסים.

11.1.1  ציון העובר המינימאלי בקורס הוא 60. פקולטה רשאית לקבוע שבקורס מסויים ציון המעבר יהיה גבוה מ- 60.

11.1.2  ממוצע הציונים המינימאלי ˗ תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה.
 

11.1.3   ציון מינימאלי בלימודי שפה ˗ לתלמיד שנה א' לתואר בוגר שאינו פטור מלימודי הכנה באנגלית ו/או בעברית (כמפורט בפרק 5), נדרש ציון 70 לפחות בלימודי האנגלית וציון 75 לפחות בלימודי העברית כדי לעבור לשנה ב' (פקולטה רשאית לדרוש ציון מעבר גבוה יותר בעברית).
 

11.2  תלמיד לתואר בוגר שעובר ממסלול לימודים דו-חוגי למסלול חד-חוגי, חייב לעמוד בתנאי המעבר של שני החוגים. פקולטה רשאית לקבוע תנאי מעבר גבוה כתנאי כניסה למסלול חד-חוגי.
 

11.3  פקולטה רשאית לאשר לתלמיד שלא עמד בתנאי המעבר לחזור על לימודי השנה בחוג פעם אחת בלבד.

 

בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע מעבר של תלמיד משנה לשנה יאושר בתנאים הבאים:
 

1. עבר בהצלחה קורס ממוחשב בטיחות עד תום שנה א' (לתלמידים החייבים בקורס זה)

2. השיג ציון 60 ומעלה בכל אחד מהקורסים
 

2.1 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) בקורס חובה אחד במסלול אליו שייך, זכאי לעלות שנה   ובתנאי שממוצע הציונים בקורסי החובה הוא 60 ומעלה
 

2.2 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) ב-2 קורסי חובה במסלול אליו שייך, זכאי לעלות שנה ובתנאי שממוצע הציונים בקורסי החובה הוא 70 ומעלה
 

2.3 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) ב-3 קורסים או יותר, אינו זכאי לעלות שנה
 

2.4 תלמיד אשר ממוצע ציוניו פחות מ-60 אינו רשאי להמשיך ללמוד במסלול אליו הוא רשום
 

תלמיד אשר לא עמד בתנאי המעבר רשאי להגיש בקשה מיוחדת לוועדת ההוראה של הפקולטה בצירוף חוות דעת ראש החוג בו הוא לומד. אם בקשתו לא תאושר יופסקו לימודיו.

חזרה על שנת לימודים אפשרית פעם אחת בלבד ובכל מקרה לא יורשה התלמיד להירשם לקורסים מתקדמים יותר בשנה זו.

תלמיד שחזר בפעם השניה על לימודיו באחד מחוגי הפקולטה עקב כישלון אקדמי ומבקש להתקבל לחוג אחר בפקולטה תוך 3 שנים ממועד הפסקת לימודיו, חייב לקבל אישור של ועדת ההוראה.
 

11.4 תלמיד שלא השלים חובותיו בקורס בשל אירוע מזכה על פי סעיף 1.11.3 או בשל שירות מילואים יוכל ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה, בכפוף לעמידתו בהוראות סעיף 4.6.2 באשר לחובותיו של "תלמיד על תנאי".