שאלות נפוצות

בקשות

 • ישנן בקשות אשר לגביהן יש לקבל את אישורו של ראש החוג או של יועץ שנת הלימודים המתאימה. לדוגמא: תלמיד המבקש לפצל את שנת לימודיו על פני שנתיים צריך לקבל את אישור ראש החוג ותלמיד המבקש לדחות קורס לשנה העוקבת צריך לקבל את אישור היועץ. בקשות חריגות אחרות מצריכות את אישורה של ועדת ההוראה של הפקולטה, כמו למשל: אי עמידה בתנאי מעבר שנה, בקשה ללימוד קורס בפעם השלישית, חידוש לימודים וכד'. לדוגמא - אם התלמיד עומד בתנאי מעבר שנה ומבקש לערוך שינוי בתכנית לימודיו יוכל לפנות ליועץ השנה המתאימה. לעומת זאת על תלמיד שאינו עומד בתנאי המעבר, ומבקש לבדוק כיצד ובאילו תנאים יוכל להמשיך את לימודיו, להגיש בקשה לוועדת ההוראה של הפקולטה על גבי טופס בקשה לוועדת הוראה.

 • בקשה לפטור/זיכוי יש להגיש על גבי טופס  בקשת פטור/זיכוי מקורס. את הבקשה יש להגיש במזכירות החוג הרלוונטי. הבקשה תועבר לחוות דעתו של מרצה הקורס ותשובה תשלח ישירות אל התלמיד בדוא"ל. הפטור/זיכוי ידווח על ידי מזכירות חוג לימודיו של התלמיד.
  פטור משמעותו שהתלמיד אינו מחויב ללמוד את הקורס אך גם אינו מקבל קרדיט עליו בנ"ז. במקרה של פטור התלמיד מחויב להשלים את נ"ז הקורס ממנו פטור באמצעות קורסי בחירה או קורסים אחרים לפי החלטת החוג. זיכוי משמעותו הכרה בקורס וגם בנ"ז הקורס, זאת על פי הסך המינימלי.
   

 • בקשות למועד מיוחד יש להגיש בתוך שבוע מפרסום ציוני מועד ב' של הקורס, באמצעות הטופס המקוון בקשה למועד מיוחד. לא יטופלו בקשות שיוגשו בטרם התקיימו מועדי א' ו- ב' של הבחינה.
  אישור למועד מיוחד יינתן לפי תקנון הוראה ולימודים- סעיף 7.4.
   

בחינות וציונים

 • לא. לפי כללי הפקולטה ניתן לחזור על שני קורסים לכל היותר במהלך התואר לצורך שיפור ציון.
  בחוגים: מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, חזרה על קורס (במסגרת שני הקורסים המותרים) תאושר לתלמיד עבורו קיים הפרש של לפחות 20 נקודות בין ציונו בקורס לממוצע ציוניו.
  בנוסף לכך ייבדק האם החזרה על הקורס גורמת לחפיפות בין שיעורים, תרגילים ובחינות ולעומס לא סביר, כאשר גם שיקולים אלה יילקחו בחשבון בעת קבלת ההחלטה.
  בחוגים: מדעי החיים, מתמטיקה, מדעי כדור הארץ ומדעי הסביבה הבקשה תאושר (במסגרת שני הקורסים המותרים) גם אם לא קיים הפרש של לפחות 20 נקודות בין ציונו בקורס לממוצע ציוניו.

   

 • על כל תלמיד שבכוונתו להיבחן במועד ב', להיכנס לאתר מידע אישי, לקישורית "רישום למועדי ב'" ולוודא את תאריכי הרישום לכל בחינה ובחינה. טווח תאריכי הרישום מוגדר בצורה מדויקת ולפיכך יש להקפיד על רישום במועד. לתשומת ליבכם, רישום למועדי ב' הינו עד 3 ימי עבודה לפני הבחינה (דהיינו: לא כולל שישי- שבת, חגים, וכדומה)

 • תלמידים רשאים לערער על ציוני בחינה בכתב. לא ניתן לערער על הציון בבחינה שנערכה בע"פ.  ערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום מחברות הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור, באמצעות הטופס ערעור על ציון. בבירור הערעור, רשאי המורה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה. הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המורה לדחות את הערעור, יימסרו בתוך 3 ימי עבודה החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים.

נהלים כלליים- לימודים לתארים מתקדמים

 • בקשה להארכת לימודים לתואר שני תוגש על גבי טופס בקשה להארכת לימודים-מוסמך בצירוף חתימתו והמלצתו של המנחה, לאישורו של ראש החוג.  תלמיד המבקש לדחות את מועד תום לימודיו יחוייב בהרשמה לשנת לימודים נוספת ובתשלום שכ"ל על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה.

 • על התלמיד לעבור בחינת גמר, אשר מתכונתה מפורטת באתר הפקולטה. על התלמיד לפנות אל מזכירות החוג לתיאום מועד הבחינה. תוצאות הבחינה יישמרו במזכירות המוסמך של החוג ויועברו לפקולטה בעת סגירת התואר. תנאים לגשת לבחינה:

  1. סיום של 75% מהחובות לתואר.
  2.  אישור מנחה (לסיום המחקר).

  תנאי מקדים לבחינת הסינון הינו מילוי ככל החובות לתואר המוסמך  , מילוי טופס בקשה לסגירת תואר מוסמך בצירוף המלצת המנחה החתומה על ידי ראש החוג.
  כחודש ימים  לפחות טרם מועד הבחינה המשוער. עותקי העבודה יועברו ליועץ ולבוחנים לחוות דעתם. יתכן כי העבודה תוחזר לתלמיד לביצוע תיקונים טרם ביצוע הבחינה.
  למסלול ישיר לדוקטורט ניתן לגשת בכל שלב של לימודי המוסמך, בתנאי שממוצע הציונים גבוה מ- 85 והתלמיד סיים את כל חובותיו לתואר המוסמך. תלמידים הנבחנים לקראת מעבר למסלול ישיר לתואר דוקטור – בחינת הסינון תתמקד בתכנית המחקר שיגיש התלמיד לפני הבחינה, בתוצאותיו המחקריות הראשונות שכבר הושגו ובידיעת חומר הרקע במקצוע הנלמד ותהיה ברמה של בחינת גמר למוסמך. נוהל הגשת תכנית המחקר זהה לנוהל הגשת התיזה.
   

סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים

 • תנאי מקדים לבקשת התאמות הוא אבחון מהימן, תקף ועדכני (מחמש השנים האחרונות), אשר ניתן על ידי מאבחן מוכר כהגדרתו בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים.

  את האבחון יש לשלוח למזכירות הפקולטה (לרכזת לימודי בוגר או רכזת לימודי מוסמך- עפ"י התואר בו לומד התלמיד) והוא יועבר לבדיקה ביחידה ללקויות למידה (יש לצרף אסמכתא על התשלום כמפורט להלן).
  בדיקת האבחון כרוכה בתשלום של 140 ₪ שאותם ניתן לשלם בצורה מקוונת בקישור: תשלום לבדיקת אבחון חיצוני . היחידה ללקויות למידה תבחן את הבקשה ותחליט אם ואילו התאמות יש להעניק לתלמיד במסגרת לימודיו באוניברסיטה העברית. היחידה רשאית שלא לקבל את ההמלצות באבחון חיצוני – כולן או מקצתן – או לדרוש מן התלמיד אבחון נוסף.
  אבחון שנעשה במכון האבחון של היחידה האוניברסיטאית לאבחון ולתמיכה בתלמידים עם לקויי למידה (להלן: היחידה), לא יחויב בבדיקה, והמלצותיו יועברו ישירות לטיפול במזכירות ההוראה של  הפקולטה  בה לומד התלמיד.

  קביעת ההתאמות תיעשה עבור כל תלמיד באופן אישי, בהתאם לפרופיל התפקודי שלו ובהתחשב באופיין ובמטרתן של הבחינות והמטלות הנדרשות במסגרת לימודיו באוניברסיטה. הקביעה הסופית בנוגע לזכאות להתאמות תיעשה על ידי היחידה. יישום ההמלצות להתאמות הוא באחריות ה פקולטה תשובת היחידה תינתן תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה על ידי התלמיד, היא תהיה מנומקת ותימסר לתלמיד באמצעות מזכירות ההוראה של ה פקולטה .

  ככלל, תלמיד, שהוכר כבעל לקויי למידה ונמצא זכאי להתאמות, יהיה זכאי להתאמות שנקבעו למשך כל תקופת לימודיו לתואר. היחידה רשאית לקבוע שההתאמות יהיו בתוקף חמש שנים או פחות.
   

 • 1.    תלמידים עולים ותלמידים זרים שלמדו פחות משבע שנים בשפה העברית ואשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית שלא בשפה העברית, יהיו זכאים להתאמות במשך התקופה הקצרה מבין השתיים: (i) משך לימודיהם לתואר או (ii) עד להשלמת שנות הלימוד בעברית לשבע שנים [כלומר, (7 שנים) – (מספר שנות הלימוד הקודמים בעברית) = (מספר שנות הזכאות להתאמות)].

  2.    תלמידים מהחברה הערבית אשר לימודיהם התיכוניים היו בשפה שאינה עברית ואשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, יהיו זכאים להתאמות במהלך כל שנות לימודיהם לתואר אחד באוניברסיטה. זאת, ובלבד שהם אינם בעלי תואר אקדמי קודם שנלמד בשפה העברית. משך ההתאמות יהיה מספר שנות התקן לתואר אחד + שנה נוספת. משך ההתאמות בלימודי רפואה יהיה לתקופה של ארבע שנות הלימוד הראשונות לתואר.

  3.    תלמידים בוגרי החינוך החרדי ותלמידים בני העדה האתיופית, המתקשים בשפה העברית בשל אופי לימודיהם הקודמים או בשל היותם דור ראשון להשכלה (בני-עולים מאתיופיה) יהיו זכאים להתאמות במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר אחד באוניברסיטה. זאת, ובלבד שהם אינם בעלי תואר אקדמי קודם שנלמד בשפה העברית.   

  תלמידים הזכאים להתאמות על פי סעיפים א'-ג' יקבלו הארכת זמן של 25% בכל בחינה המתקיימת בתקופת הזכאות והנערכת בשפה העברית, יוכלו לקבל עזרה מהמורה בהבנת השאלונים, וציוניהם לא ייפגעו בגין שגיאות כתיב. תלמידים הזכאים להתאמות על פי סעיפים א' ו- ב' יורשו גם להשתמש בתקופת הזכאות במילון או במילונית ממוחשבת (שלא מאפשרת גישה לרשת האינטרנט).

   

מתעניינים

 • ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה. ללימודי המוסמך במדעי המחשב רשאי להגיש מועמדותו בעל תואר בוגר במדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית או ממוסד אחר להשכלה גבוהה, בציון כללי 85 לפחות. עם זאת, אין החוג מתחייב לקבל כל תלמיד אף אם השיג את ציון הסף של 85.
  תלמיד בעל תואר בוגר במקצוע אחר יידרש לעיתים ללימודי השלמה שיקבעו על ידי יועץ לימודי הממוסמך בחוג או יו"ר החוג. היקף לימודי ההשלמה יהיה תלוי בלימודי הבוגר של התלמיד, ציוניו ותחום התמחותו העתידי במסגרת לימודי המוסמך. יש להשלים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה של התלמיד.
   

 • הרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:
  א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
  ב. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.
  מועמדים אשר למדו/לומדים תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מתוך מידע אישי)
  למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בלבד.
  ההרשמה נפתחת בחודש ינואר. מומלץ מאוד להירשם עד סוף יולי של אותה שנה וזאת על מנת להגדיל את סיכויי הקבלה ולאפשר לחוג לשבץ למשרות תרגול וחלוקת מלגות לתלמידים שיימצאו ראויים ומתאימים.
  על הנרשמים לבדוק את דרישות החוג בנוגע למועד התקשרות עם המנחה. במידה וקיימת דרישה כזו, נדרשים התלמידים להתקשר עם מנחה כבר בעת ההרשמה.
  תלמיד שהגיש מועמדותו ללימודי מוסמך, מתבקש לפנות לחוג אליו נרשם ולבדוק את התנאים לקבלת משרה או מלגה.
   

 • תלמיד בעל שנה אקדמית מלאה (לפחות 42 נ"ז) בלימודי אחד החוגים בפקולטה רשאי להירשם לשנים מתקדמות.
  קבלה לשנה ב' מוגבלת מבחינת מספר המקומות ומותנית בהישגים האקדמיים של התלמיד, ובבדיקה פרטנית של לימודיו הקודמים בהתייחס לתכנית הלימודים בחוג אליו מתבקש להתקבל.
  תלמיד המבקש להירשם לשנים מתקדמות יעשה זאת באמצעות טופס בקשת הרשמה לשנים מתקדמות.
  הבקשה תיבדק על ידי מזכירות הפקולטה בתיאום עם החוג הרלוונטי. עם קבלת אישור להרשמה לשנים מתקדמות יקבל התלמיד הודעה על כך ממזכירות הפקולטה ויונחה להירשם באתר האוניברסיטה. הקבלה תדווח על ידי הפקולטה.
   

 • בשלב הראשון יש למלא בקשה לחידוש לימודים. הבקשה תיבדק במזכירות הפקולטה מול חוג הלימודים הרלוונטי. אם התשובה חיובית, תיקבע יתרת חובות אקדמיים לתואר, בכפוף לתכנית הלימודים העדכנית.
  לאחר אישור עקרוני לחידוש הלימודים יידרש התלמיד לשלם בעבור חידוש הלימודים, ובכפוף לאסמכתת תשלום יתבקש להירשם לאוניברסיטה. או אז תדווח קבלה לחוג באחריות הפקולטה.
   

 • ניתן להירשם כתלמיד במעמד מיוחד בפקולטה וללמוד בקורסים של תכניות הלימודים הרגילות.
  תלמיד יוכל להתקבל ללימודים במעמד מיוחד רק אם עמד באחד מהתנאים הבאים:

  • התלמיד עומד בתנאי הקבלה של החוג, שבקורסים שלו הוא מבקש להשתתף
  • התלמיד בעל תואר בוגר

  ניתן להירשם כתלמיד במעמד מיוחד, לשנה אחת. התלמיד רשאי לבקש אישור מוועדת ההוראה של הפקולטה להמשיך את לימודיו מעבר לשנת לימודים אחת.

  כדי להירשם במעמד זה יש להגיש בקשת הרשמה לתלמיד במעמד מיוחד. הבקשה תיבדק במזכירות התלמידים בפקולטה.

  עם קבלת אישור עקרוני לקבלה כתלמיד במעמד זה, יתבקש התלמיד להירשם לאוניברסיטה. לאחר דיווח הקבלה לאוניברסיטה יוכל התלמיד להירשם לקורסים.
   

חוגים

 • תהליך מעבר בין חוג לחוג עשוי להיות שונה בין תלמיד לתלמיד בהתאם לשנת לימודיו:
  תלמיד שנה א' המבקש לעבור חוג צריך ראשית להתקבל אליו באמצעות המדור לרישום וקבלת תלמידים (ביצוע "שינוי עדיפות"). עם קבלתו תפתח בפניו האפשרות להירשם לקורסי החוג במערכת הרישום – נט.
  תלמיד בעל רקע אקדמי קודם בלימודי הבוגר (ובזאת נכללים גם תלמידים שהגיעו ממוסד לימודים אחר) והמבקש לעבור/להתקבל לחוג בפקולטה, יגיש בקשה לועדת ההוראה הפקולטה על גבי הטופס
  בקשת הרשמה לשנים מתקדמות

  תלמיד המבקש לשנות את מסלול לימודיו (לדוגמא מעבר ממסלול חד חוגי מורחב לחד חוגי + חטיבה) יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה למזכירות הפקולטה.
  שינויים משני הסוגים יתבצעו בתחילתה של כל שנת לימודים בעת מועדי הרישום לקורסים.
  לתשומת הלב: שינוי חוג או מסלול לימודים מחייב עמידה בדרישות הלימודים עפ"י שנת השינוי.
   

קורסים

 • הלימודים בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, בחוגים שונים, כרוכים בעבודה במעבדות עם חומרים מסוכנים מסוגים שונים.
  על מנת להבטיח את בטיחותם של התלמידים בעבודה במעבדות ההוראה, מחוייב כל תלמיד בביצוע קורס בטיחות במעבדה (קורס ממוחשב) בראשיתה של כל שנה. ביצוע הקורס ומעברו בהצלחה מהווים תנאי לעבודה במעבדה, מספרי הקורסים הינם כלהלן:
  יש להרשם לקורסים עת ההרשמה לכל קורסי החוג, על פי שנת לימודיו של התלמיד כלהלן:
  קורס ממוחשב בבטיחות לתלמידי שנה א': 76222  
  קורס ממוחשב בבטיחות לתלמידי שנה ב': 76223  
  קורס ממוחשב בבטיחות לתלמידי שנה ג': 76224  
  הקורס נמצא באתר המודל וכולל:
  1.    צפייה בסרטון בנושא: "עבודה בטוחה במעבדות הוראה" (כ – 15 דקות).
  2.    קריאת חוברת "הוראה בטיחות לסטודנטים במעבדות הוראה"
  3.    ביצוע בהצלחה (בציון 80 ומעלה) של מבדק ידע (10 שאלות אמריקאיות).
  בתום ביצוע הקורס ב moodle, יש להפיק טופס אישור/הצהרה ולהביאו חתום למפגש הראשון של כל קורס מעבדה.
  לתשומת הלב: סטודנטים לכל התארים כולל בוגר , העובדים במעבדות מחקר מחויבים לבצע את לומדת "בטיחות במעבדה" הנמצאת על גבי תקליטור אצל מנהלי המעבדות במכונים או בחוות המחשבים ולבצע את המבדק בסופה. כן מחויבים הסטודנטים בריענון מידי שנה ע"י ביצוע לומדת הריענון "עבודה בטוחה במעבדה" והמבדק בסופה, הנמצאת באתר המחלקה לבטיחות וגהות.
   

סיום תואר