מבנה ומשך הלימודים

1.   משך לימודי המוסמך המקובל בתוכנית מלאה הינו שנתיים (ארבעה סמסטרים). יתכנו משכי לימודים סטנדרטיים אחרים במסלולי לימודים מסוימים. על חריגות מזמן זה יש לקבל אישור על פי נהלי החוג, הפקולטה והאוניברסיטה. הארכת לימודים עקב לידה או מילואים הינה על פי הוראות האוניברסיטה. יובהר בזאת כי תלמיד שיסיים לימודיו תוך פחות משנתיים יחויב בתשלום 200% שכר לימוד.  

לימודי המוסמך מהווים המשך של הלימודים לתואר בוגר תוך דגש על התמחות והכרת דרכי המחקר בנושא מוגדר. פרטי תכנית המוסמך שונים מחוג לחוג, וכוללים לימודים בקורסים מתקדמים, עמידה בבחינת מוסמך וביצוע עבודת מחקר במשך שנה בערך (מסלול מחקרי). בחלק מהחוגים קיימות גם תכניות למוסמך, שאינן כוללות עבודת מחקר, אך אינן מאפשרות המשך לימודים לתואר דוקטור (מסלול לא-מחקרי). השנה הראשונה מוקדשת, בעיקרה, להשתתפות בקורסים מתקדמים בחוג הלימודים ומחוצה לו, ובקורסי השלמה אם יידרשו. השנה השניה תוקדש בעיקרה לעבודת המוסמך שתסוכם בכתב. בחינת המוסמך תבדוק את יכולתו של התלמיד לבצע מחקר עצמאי ואת ידיעותיו הכלליות בנושא בו התמחה. הבחינה תתקיים לאחר השלמת כל החובות לתואר ותתמקד בתכנית העבודה שתוגש על ידי התלמיד, או לאחר מסירת העבודה הכתובה, בהתאם לכללים שייקבעו בכל חוג. העבודה הכתובה תיקרא לפחות על ידי מורה אחד נוסף למדריך, ומורה זה יהיה שותף מלא בקביעת הציון. (ראה פירוט בהמשך).

2.    תלמיד בתוכנית "שאינה מלאה", קרי מתוכננת מראש לפרק זמן ארוך מהרגיל, נדרש להצהיר על כך בשלב הרישום. קבלה לתוכנית תידון באופן פרטני בכפוף למדיניות החוג, ותדרוש את אישור ראש החוג. בסמכות החוג לקבוע משך זמן מקסימאלי להשלמת הלימודים.

3.    בכל מקרה של התמשכות הלימודים מעבר לרגיל, באחריות התלמיד לבחון ההשלכות של פיצול הלימודים על שכר הלימוד.

4.    תמיכה כספית (ראה להלן) בתקופות הארכה איננה מתחייבת, אך אפשרית כתלות בהסכמת המנחה, אבל עד 200% מלגה ולתקופה של עד שני סמסטרים של הארכה. תמיכה גבוהה יותר תדרוש אישור דיקנט הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע. תמיכה בתקופת הארכה מעבר לשני סמסטרים תדרוש את אישור סגן הרקטור בהתאם לנוהל האוניברסיטאי.

5.    ככלל תלמידים שאושרה להם הארכה לא יקבלו משרת הוראה, אלא במקרים חריגים בהמלצת ראש החוג ובאישור דיקנט הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, וזאת אך ורק עד שני סמסטרים של הארכה. במקרים הנ"ל, תוגבל השלמת המלגה על ידי החוג/מנחה לערך מקסימאלי של 100%.

6.    שכר לימוד בתקופת הארכה (לחסרי משרת הוראה או בעלי משרה מצומצמת) יחול על התלמיד. תשלום שכר לימוד על ידי המנחה עבור תלמיד המצוי בתקופת הארכה ידרוש את אישור ראש החוג.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

פרוט רשימת חוגי המוסמך ראה כאן.

שכר הלימוד ללימודי מוסמך הוא שכר לימוד מלא של שנתיים לפחות. כללי שכר הלימוד מפורטים בחוברת "הסברים לסדרי הרשמה ותשלום". פרטים נוספים.
תלמיד חייב להגיש את עבודת הגמר עד חודש דצמבר שלאחרסוף שנת לימודיו השניה לתואר. דחיית מועד זה מחייבת בהרשמה לשנת לימודים נוספת ובתשלום שכר לימוד על פי כללי שכר הלימוד.