נהלי הוראה ולימודים

 

נהלי הוראה ולימודים

תקנון נהל פקולטאי

תקנון נהל פקולטאי

 בפרק זה ניתנים עיקרי הנהלים הכלליים הנוגעים להוראה וללימודים באוניברסיטה. כללים נוספים ומחייבים שהם ייחודיים לפקולטה ולמסגרת הלימודים של התלמיד/ה, מופיעים בפרק זה ומסומנים בצבע ירוק. פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירויות לענייני הוראה ותלמידים. הערה: בכל מקום שכתוב "תלמיד" הכוונה גם לתלמידה."

 

 

1. תלמיד באוניברסיטה העברית

  1.1   הגדרה                                                                                               

תלמיד באוניברסיטה העברית הוא מי שממלא אחר התנאים הבאים:

 1.1.1   התקבל לאוניברסיטה בהתאם לכללי הקבלה המפורטים ב"מדריך לנרשם" ושילם מקדמת מימוש.

 1.1.2   הגיש תכנית לימודים למזכירות הפקולטה, לפי הכללים הנהוגים בה (ראה פרק “רישום תכנית לימודים").

 1.1.3   הסדיר את הרשמתו במדור לחשבונות סטודנטים, לפי הכללים והמועדים המפורסמים בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה".

תלמיד שחזר בפעם השניה על לימודיו באחד מחוגי הפקולטה עקב כישלון אקדמי ומבקש להתקבל לחוג אחר בפקולטה תוך 3 שנים ממועד הפסקת לימודיו, חייב לקבל אישור של ועדת ההוראה.

 

7. בחינות וציונים

סטודנט אשר ניגש לשני מועדי הבחינה בקורס, איננו זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד באותו קורס.

 

 7.4.6 הציון הקובע - בכל מקרה, בין אם נבחן התלמיד במועד הנוסף או במועד המיוחד, ציון  הבחינה האחרון הוא הציון הקובע.

בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע הסיבות הבאות אינן מהוות הצדקה לאישור מועד מיוחד ועליהן למצוא את פתרונן במועדי הבחינות הרגילים:
תלמיד שיכול היה לגשת לאחד מהמועדים (א' או ב') אך לא למועד השני, לא יקבל אישור למועד מיוחד ללא קשר עם הסיבה שבגינה לא יכול היה לגשת לאחד המועדים (למעט במקרים המוגדרים בסעיף 7.4.2) וללא קשר לציון שקיבל במועד היחיד בו נבחן.

 

 

10. חזרה על קורס

 10.2  פטור מחובות שוטפים

מורה רשאי לפטור תלמיד החוזר על הקורס כנ"ל ממילוי החובות השוטפים של הקורס (כגון תרגילים), אך לא מהבחינה.

בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע חזרה על קורס מחייבת מילוי כל החובות השוטפים.

 10.3  ציון הקורס במקרה של חזרה על קורס

הציון המאוחר יותר בקורס הוא המחייב, גם אם הוא נמוך מהציון הקודם.

 10.4  הגבלת זכות החזרה על קורסים

 

 10.4.1  ועדת ההוראה של כל פקולטה תהיה רשאית לקבוע קורסים בהם ייאסר על תלמידים לחזור על הקורס אם נבחנו בו בשני מועדים.

 

 10.4.2 ועדת ההוראה של הפקולטה רשאית להגביל את מספר הקורסים עליהם רשאי תלמיד לחזור במהלך הלימודים לתואר.

בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע רשאי ראש החוג (תוך התייחסות לממוצע ציוני התלמיד) לאשר חזרה על קורס לשם שיפור ציון. בכל מקרה לא יינתן אישור לחזרה על יותר משני קורסים במהלך התואר.

 

 

11 . תנאי מעבר

 

12. משך הלימודים, הפסק לימודים וחידושם

 12.2  הפסקת לימודים

תלמיד או מועמד המפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים (גם אם לא הגיש תכנית לימודים), חייב להודיע על כך במכתב רשום למדור לחשבונות סטודנטים ולמזכירות תלמידים בפקולטה, בהתאם לתקנות שמפורסמות בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה".

תלמיד שחזר בפעם השניה על לימודיו באחד מחוגי הפקולטה עקב כישלון אקדמי ומבקש להתקבל לחוג אחר בפקולטה תוך 3 שנים ממועד הפסקת לימודיו, חייב לקבל אישור של ועדת ההוראה.

 12.3  חידוש לימודים – לתלמידים חדשים

תלמיד שהתקבל ללימודים בחוג/פקולטה אך לא מימש קבלתו, יידרש להירשם מחדש ולעמוד בתנאי קבלה.

 12.4  חידוש לימודים - לתלמידים ותיקים

 

 12.4.1 תלמיד ותיק לתואר בוגר, שרשאי היה להמשיך את לימודיו אך הפסיקם לתקופה אחת של עד שתי שנות לימוד רצופות, יהיה רשאי לחזור ללימודים באותו תחום מבלי שיהיה עליו להתקבל מחדש לתחום זה. ההחלטה בנוגע להכרה בלימודיו הקודמים ולהמשך לימודיו היא בסמכותה של ועדת ההוראה של הפקולטה. על התלמיד המבקש לחדש את לימודיו לפנות בבקשה בכתב אל מזכירות הפקולטה.
 

12.4.2 תלמיד ותיק, שהפסיק את לימודיו ומעוניין לחדשם ואיננו עונה על ההגדרה בסעיף, 12.4.1 יגיש בקשה בכתב לועדת ההוראה של הפקולטה. ההחלטה אם לקבלו ללימודים לשנה מתקדמת בתואר או לדרוש ממנו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לחוג, וכן ההחלטה בנוגע להכרה בלימודיו הקודמים היא בסמכותה של ועדת ההוראה של הפקולטה