מצטייני דיקן

מצטיינים מתואר ראשון

הסבר כללי

ברשימת הדיקן לתואר בוגר יכללו תלמידי השנים ב', ג' ובוגרים (לאחר סיום לימודיהם) ששיעורם לא יעלה על 10% מתלמידי התואר הבוגר בשנה ההיא וממוצע ציוניהם במועד הקובע אינו נופל מ- 90, בהתאם לכללים הבאים: למדו תכנית לימודים מלאה הכוללת לפחות 45 נ"ז או בוגרים שצברו בשנה"ל האחרונה ללימודם 40 נ"ז לפחות (ללא קורסים עודפים או מאוחסנים).

  • בממוצע הציונים למדרג יכללו כל ציוני השנה הקודמת, למעט ציונים בקורסים הבאים: קורסים "מאוחסנים", ציונים שייקלטו לאחר המועד הקובע, ציונים מילוליים (כגון, "פטור", "זיכוי", "עבר" וכיו"ב), קורסים שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר (למעט לימודים במסגרת חילופי סטודנטים) ושפות לפטור.
  • תלמידים שקיבלו בשנה קודמת ציון הנמוך מ- 60, לא יהיו זכאים להיכלל ברשימת דיקן.
  • תלמיד הלומד לתואר דו-חוגי בשתי פקולטות רשאי להיכלל ברשימת דיקן לתואר בוגר רק בפקולטת האם שבה הוא לומד.

 

הסבר נוסף ניתן לראות בתקנון נה"ל- תלמידים מצטיינים.

לתלמידים במסלול דו חוגי (כששני החוגים שייכים לפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע) ובתכניות המשולבות נקבע החתך עפ"י ממוצע החתכים של שני החוגים.
*
תלמידים במסלול דו-חוגי, דו-פקולטאי, החתך הקובע הינו של החוג בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע.

 

רשימת המצטיינים

לרשימת המצטיינים לתואר בוגר - תשפ"א

רשימת דיקן ופרסים לתואר בוגר – תש"פ

רשימת דיקן ופרסים לתואר בוגר - תשע"ט

רשימת דיקן ופרסים לתואר בוגר - תשע"ח

רשימת דיקן ופרסים לתואר בוגר - תשע"ז​​​​​​​​​​​​​​

רשימת דיקן ופרסים לתואר בוגר- תשע"ו

 

 


         

         

מצטיינים מתואר שני

תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך

תלמיד מצטיין עשוי להיות זכאי להיכלל ברשימות דיקן ורקטור על פי הישגיו במהלך הלימודים לתואר מוסמך (אחרי שנה א' ואחרי שנה ב').

תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך

תלמיד מצטיין עשוי להיות זכאי להיכלל ברשימות דיקן ורקטור על פי הישגיו במהלך הלימודים ל תואר מוסמך (אחרי שנה א' ואחרי שנה ב').
רשימות הדיקן לתואר מוסמך

ברשימת דיקן ייכללו תלמידים או מוסמכים ששיעורם בשנה הקודמת לא יעלה על 10% מתלמידי התואר בשנה ההיא על פי הכללים הבאים:

למדו באותה שנה לפחות 40% מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (27% בתוכנית תלת-שנתית).

ממוצע ציוניהם בשנה ההיא אינו נמוך מ-85.

בממוצע הציונים למדרג יכללו כל ציוני השנה הקודמת, לרבות ציונים בלימודי עזר, בלימודי השלמה ובלימודים עודפים.

קורסים בהם ניתן ציון מילולי כגון פטור ו/או זיכוי שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר, (למעט לימודים במסגרת חילופי סטודנטים) לא ייכללו במניין נ"ז במדרג המצטיינים.

מענקי הדיקן לתואר מוסמך
•                מענקי הצטיינות לתלמידי שנה א' לתואר מוסמך יוענקו על סמך נתוני הקבלה שלהם במטרה לעודדם ללמוד לקראת אותו תואר ולהשתלב בעבודה אקדמית. המענק יוענק לאחוז מסוים מבין תלמידי שנה א' לתואר זה בפקולטה שציון הגמר שלהם ל תואר בוגר אינו נופל מ- 90.
•                המענק יוענק ללומדים במסלול המחקרי או ללומדים בתכנית שהמעבר למסלול המחקרי בה מתאפשר רק לקראת השנה השנייה.
•                הפקולטה רשאית להעניק חלק ממענקי ההצטיינות למוסמך לתלמידים המתחילים את לימודיהם לתואר זה בסמסטר ב'.
•                מענק הצטיינות לתלמיד שנה ב' לתואר מוסמך יוענק לאחוז מסוים מבין תלמידי שנה ב' לתואר זה בכל פקולטה על סמך ממוצע ציוניו בכל הקורסים שלמד בשנה הקודמת למעט קורסים מופשרים וקורסי שפה (עברית ואנגלית) לפטור.
•                מענק דיקן לתואר מוסמך יינתן כמלגת מחיה לשנה ופטור משכר לימוד אישי אך לא יותר מ-100% שכר לימוד שנתי.

 

רשימת המצטיינים