שאלות ותשובות

למדתי בפקולטה בעבר והפסקתי. איך נרשמים מחדש?

בקשה לחידוש לימודים בפקולטה יש להגיש דרך הטופס שלהלן:

https://forms.ekmd.huji.ac.il/home/NatureScience/Pages/FRM_SCI19.aspx?isdlg=1&e=1

הבקשה תועבר לוועדת הוראה של הפקולטה

למדתי במקום אקדמי אחר. איך נרשמים לחוג בפקולטה?

תלמיד בעל שנה אקדמית מלאה (לפחות 42 נ"ז) בלימודי אחד החוגים בפקולטה רשאי להירשם לשנים מתקדמות.
קבלה לשנה ב' מוגבלת מבחינת מספר המקומות ומותנית בהישגים האקדמיים של התלמיד, ובבדיקה פרטנית של לימודיו הקודמים בהתייחס לתכנית הלימודים בחוג אליו מתבקש להתקבל.
תלמיד המבקש להירשם לשנים מתקדמות יעשה זאת באמצעות טופס בקשת הרשמה לשנים מתקדמות.
הבקשה תיבדק על ידי מזכירות הפקולטה בתיאום עם החוג הרלוונטי. עם קבלת אישור להרשמה לשנים מתקדמות יקבל התלמיד הודעה על כך ממזכירות הפקולטה ויונחה להירשם באתר האוניברסיטה. הקבלה תדווח על ידי הפקולטה.

האם אפשר להירשם רק למספר קורסים בודדים בפקולטה?

 • ברצוני להירשם למספר קורסים בודדים בפקולטה, שלא לשם השלמת תואר. האם זה אפשרי?

  ניתן להירשם כתלמיד במעמד מיוחד בפקולטה וללמוד בקורסים של תכניות הלימודים הרגילות.
  תלמיד יוכל להתקבל ללימודים במעמד מיוחד רק אם עמד באחד מהתנאים הבאים:

  • התלמיד עומד בתנאי הקבלה של החוג, שבקורסים שלו הוא מבקש להשתתף
  • התלמיד בעל תואר בוגר

  ניתן להירשם כתלמיד במעמד מיוחד, לשנה אחת. התלמיד רשאי לבקש אישור מוועדת ההוראה של הפקולטה להמשיך את לימודיו מעבר לשנת לימודים אחת.

  כדי להירשם במעמד זה יש להגיש בקשת הרשמה לתלמיד במעמד מיוחד. הבקשה תיבדק במזכירות התלמידים בפקולטה.

  עם קבלת אישור עקרוני לקבלה כתלמיד במעמד זה, יתבקש התלמיד להירשם לאוניברסיטה. לאחר דיווח הקבלה לאוניברסיטה יוכל התלמיד להירשם לקורסים.
   

איך מתבצע מעבר מחוג לחוג וממסלול למסלול?

לאחר הקבלה לאוניברסיטה יוצגו לתלמיד מסלולי הלימוד הרלוונטיים לחוג/ים אליהם התקבל.

שינוי חוג דורש קבלה לחוג החדש דרך מדור רישום וקבלה. שינוי מסלול לימודים באותו חוג מצריך הגשת בקשה ואישור של וועדת הוראה.

מה הרקע והציון הנדרשים לקבלה ללימודי תואר שני (מוסמך)?

הקבלה ללימודי מוסמך בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע תותנה בקיום התנאים הבאים:

א. סגירת תואר בוגר עד לתחילת שנת הלימודים כולל פטור מלימודי האנגלית. הרלוונטיות של תואר הבוגר של התלמיד לקבלה למוסמך בחוגים השונים, תקבע על ידי החוגים עצמם.
יש להציג אישור זכאות לתואר בוגר בממוצע הנדרש בעת הקבלה לחוג עד ה- 1 בדצמבר של אותה שנה.

ב. ככלל, הקבלה למוסמך תותנה בציון תואר בוגר של 85 ומעלה בתוכנית לימודים רלוונטית לחוג. עם זאת, תלמידים עם ציונים בין 80 ל-85 מוזמנים גם הם להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בוועדת הלימודים של החוג. חורג מנוהל זה הוא החוג לכימיה, ויש לברר במזכירות החוג את סף הקבלה.

ג. עמידה בתנאי קבלה נוספים הנהוגים בחוג כגון: מפגש/ראיון עם ראש החוג או מי מטעמו (יועץ, וועדת קבלה).

למידע נוסף יש לפנות למזכירות החוג הרלוונטי ו/או להסתכל באתר החוג.

אם אני מעוניין לשפר ציון בקורס, האם אוכל פשוט להירשם אליו בשנית?

תלמידים רשאים לערער על ציוני בחינה בכתב. לא ניתן לערער על הציון בבחינה שנערכה בע"פ. ערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום מחברות הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור, באמצעות הטופס ערעור על ציון. בבירור הערעור, רשאי המורה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה. הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המורה לדחות את הערעור, יימסרו בתוך 3 ימי עבודה החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים.

כיצד נרשמים למועד ב' ומתי?

על כל תלמיד שבכוונתו להיבחן במועד ב', להיכנס לאתר מידע אישי, לקישורית "רישום למועדי ב'" ולוודא את תאריכי הרישום לכל בחינה ובחינה. טווח תאריכי הרישום מוגדר בצורה מדויקת ולפיכך יש להקפיד על רישום במועד. לתשומת ליבכם, רישום למועדי ב' הינו עד 3 ימי עבודה לפני הבחינה (דהיינו: לא כולל שישי - שבת, חגים, וכדומה)

קיבלתי ציון בבחינה ואינני מרוצה ממנו. מה לעשות?

תלמידים רשאים לערער על ציוני בחינה בכתב. לא ניתן לערער על הציון בבחינה שנערכה בע"פ. ערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום מחברות הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור, באמצעות הטופס ערעור על ציון. בבירור הערעור, רשאי המורה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה. הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המורה לדחות את הערעור, יימסרו בתוך 3 ימי עבודה החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים.

אני מתקשה בשפה העברית. האם אני זכאי\ת להתאמות כלשהן?

1.    תלמידים עולים ותלמידים זרים שלמדו פחות משבע שנים בשפה העברית ואשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית שלא בשפה העברית, יהיו זכאים להתאמות במשך התקופה הקצרה מבין השתיים: (i) משך לימודיהם לתואר או (ii) עד להשלמת שנות הלימוד בעברית לשבע שנים [כלומר, (7 שנים) – (מספר שנות הלימוד הקודמים בעברית) = (מספר שנות הזכאות להתאמות)].

2.    תלמידים מהחברה הערבית אשר לימודיהם התיכוניים היו בשפה שאינה עברית ואשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, יהיו זכאים להתאמות במהלך כל שנות לימודיהם לתואר אחד באוניברסיטה. זאת, ובלבד שהם אינם בעלי תואר אקדמי קודם שנלמד בשפה העברית. משך ההתאמות יהיה מספר שנות התקן לתואר אחד + שנה נוספת. משך ההתאמות בלימודי רפואה יהיה לתקופה של ארבע שנות הלימוד הראשונות לתואר.

3.    תלמידים בוגרי החינוך החרדי ותלמידים בני העדה האתיופית, המתקשים בשפה העברית בשל אופי לימודיהם הקודמים או בשל היותם דור ראשון להשכלה (בני-עולים מאתיופיה) יהיו זכאים להתאמות במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר אחד באוניברסיטה. זאת, ובלבד שהם אינם בעלי תואר אקדמי קודם שנלמד בשפה העברית.   

תלמידים הזכאים להתאמות על פי סעיפים א'-ג' יקבלו הארכת זמן של 25% בכל בחינה המתקיימת בתקופת הזכאות והנערכת בשפה העברית, יוכלו לקבל עזרה מהמורה בהבנת השאלונים, וציוניהם לא ייפגעו בגין שגיאות כתיב. תלמידים הזכאים להתאמות על פי סעיפים א' ו- ב' יורשו גם להשתמש בתקופת הזכאות במילון או במילונית ממוחשבת (שלא מאפשרת גישה לרשת האינטרנט).

אני זקוק\ה להתאמות מיוחדות בבחינות. למי עלי לפנות?

תנאי מקדים לבקשת התאמות הוא אבחון מהימן, תקף ועדכני (מחמש השנים האחרונות), אשר ניתן על ידי מאבחן מוכר כהגדרתו בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים.

את האבחון יש לשלוח למזכירות הפקולטה (לרכזת לימודי בוגר או רכזת לימודי מוסמך- עפ"י התואר בו לומד התלמיד) והוא יועבר לבדיקה ביחידה ללקויות למידה (יש לצרף אסמכתא על התשלום כמפורט להלן).
בדיקת האבחון כרוכה בתשלום של 140 ₪ שאותם ניתן לשלם בצורה מקוונת בקישור: תשלום לבדיקת אבחון חיצוני. היחידה ללקויות למידה תבחן את הבקשה ותחליט אם ואילו התאמות יש להעניק לתלמיד במסגרת לימודיו באוניברסיטה העברית. היחידה רשאית שלא לקבל את ההמלצות באבחון חיצוני – כולן או מקצתן – או לדרוש מן התלמיד אבחון נוסף.
אבחון שנעשה במכון האבחון של היחידה האוניברסיטאית לאבחון ולתמיכה בתלמידים עם לקויי למידה (להלן: היחידה) לא יחויב בבדיקה, והמלצותיו יועברו ישירות לטיפול במזכירות ההוראה של הפקולטה בה לומד התלמיד.

קביעת ההתאמות תיעשה עבור כל תלמיד באופן אישי, בהתאם לפרופיל התפקודי שלו ובהתחשב באופיין ובמטרתן של הבחינות והמטלות הנדרשות במסגרת לימודיו באוניברסיטה. הקביעה הסופית בנוגע לזכאות להתאמות תיעשה על ידי היחידה. יישום ההמלצות להתאמות הוא באחריות ה פקולטה תשובת היחידה תינתן תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה על ידי התלמיד, היא תהיה מנומקת ותימסר לתלמיד באמצעות מזכירות ההוראה של הפקולטה.

ככלל, תלמיד, שהוכר כבעל לקויי למידה ונמצא זכאי להתאמות, יהיה זכאי להתאמות שנקבעו למשך כל תקופת לימודיו לתואר. היחידה רשאית לקבוע שההתאמות יהיו בתוקף חמש שנים או פחות.

מהו נוהל הגשת בקשה להארכת לימודים למוסמך?

בקשה להארכת לימודים לתואר שני תוגש על גבי טופס בקשה להארכת לימודים-מוסמך בצירוף חתימתו והמלצתו של המנחה, לאישורו של ראש החוג. תלמיד המבקש לדחות את מועד תום לימודיו יחוייב בהרשמה לשנת לימודים נוספת ובתשלום שכ"ל על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה.

מהו נוהל הגשת התיזה לקראת בחינת הגמר?

 

מהו נוהל הגשת התיזה לקראת בחינת הגמר ללימודי מוסמך/הגשת תכנית מחקר לקראת בחינת סינון למסלול ישיר לדוקטורט?

 

על התלמיד לעבור בחינת גמר, אשר מתכונתה מפורטת באתר הפקולטה. על התלמיד לפנות אל מזכירות החוג לתיאום מועד הבחינה. תוצאות הבחינה יישמרו במזכירות המוסמך של החוג ויועברו לפקולטה בעת סגירת התואר. תנאים לגשת לבחינה:

תנאי מקדים לבחינת הסינון הינו מילוי ככל החובות לתואר המוסמך, מילוי טופס בקשה לסגירת תואר מוסמך בצירוף המלצת המנחה החתומה על ידי ראש החוג.
כחודש ימים לפחות טרם מועד הבחינה המשוער. עותקי העבודה יועברו ליועץ ולבוחנים לחוות דעתם. יתכן כי העבודה תוחזר לתלמיד לביצוע תיקונים טרם ביצוע הבחינה.
למסלול ישיר לדוקטורט ניתן לגשת בכל שלב של לימודי המוסמך, בתנאי שממוצע הציונים גבוה מ- 85 והתלמיד סיים את כל חובותיו לתואר המוסמך. תלמידים הנבחנים לקראת מעבר למסלול ישיר לתואר דוקטור – בחינת הסינון תתמקד בתכנית המחקר שיגיש התלמיד לפני הבחינה, בתוצאותיו המחקריות הראשונות שכבר הושגו ובידיעת חומר הרקע במקצוע הנלמד ותהיה ברמה של בחינת גמר למוסמך. נוהל הגשת תכנית המחקר זהה לנוהל הגשת התיזה.

 1. סיום של 75% מהחובות לתואר.
 2.  אישור מנחה (לסיום המחקר).

מהו הרקע והציון הנדרש לקבלה ללימודי מוסמך?

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה. ללימודי המוסמך במדעי המחשב רשאי להגיש מועמדותו בעל תואר בוגר במדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית או ממוסד אחר להשכלה גבוהה, בציון כללי 85 לפחות. עם זאת, אין החוג מתחייב לקבל כל תלמיד אף אם השיג את ציון הסף של 85.
תלמיד בעל תואר בוגר במקצוע אחר יידרש לעיתים ללימודי השלמה שיקבעו על ידי יועץ לימודי הממוסמך בחוג או יו"ר החוג. היקף לימודי ההשלמה יהיה תלוי בלימודי הבוגר של התלמיד, ציוניו ותחום התמחותו העתידי במסגרת לימודי המוסמך. יש להשלים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה של התלמיד.

איך נרשמים/מגישים מועמדות לתואר מוסמך?

הרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:
א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
ב. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.
מועמדים אשר למדו/לומדים תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מתוך מידע אישי)
למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בלבד.
ההרשמה נפתחת בחודש ינואר. מומלץ מאוד להירשם עד סוף יולי של אותה שנה וזאת על מנת להגדיל את סיכויי הקבלה ולאפשר לחוג לשבץ למשרות תרגול וחלוקת מלגות לתלמידים שיימצאו ראויים ומתאימים.
על הנרשמים לבדוק את דרישות החוג בנוגע למועד התקשרות עם המנחה. במידה וקיימת דרישה כזו, נדרשים התלמידים להתקשר עם מנחה כבר בעת ההרשמה.
תלמיד שהגיש מועמדותו ללימודי מוסמך, מתבקש לפנות לחוג אליו נרשם ולבדוק את התנאים לקבלת משרה או מלגה.

הנני בעל לימודים אקדמיים קודמים. כיצד עלי להירשם?

תלמיד בעל שנה אקדמית מלאה (לפחות 42 נ"ז) בלימודי אחד החוגים בפקולטה רשאי להירשם לשנים מתקדמות.
קבלה לשנה ב' מוגבלת מבחינת מספר המקומות ומותנית בהישגים האקדמיים של התלמיד, ובבדיקה פרטנית של לימודיו הקודמים בהתייחס לתכנית הלימודים בחוג אליו מתבקש להתקבל.
תלמיד המבקש להירשם לשנים מתקדמות יעשה זאת באמצעות טופס בקשת הרשמה לשנים מתקדמות.
הבקשה תיבדק על ידי מזכירות הפקולטה בתיאום עם החוג הרלוונטי. עם קבלת אישור להרשמה לשנים מתקדמות יקבל התלמיד הודעה על כך ממזכירות הפקולטה ויונחה להירשם באתר האוניברסיטה. הקבלה תדווח על ידי הפקולטה.

הפסקתי את לימודיי בפקולטה וארצה לחזור ללימודים. מה עלי לעשות?

בשלב הראשון יש למלא בקשה לחידוש לימודים. הבקשה תיבדק במזכירות הפקולטה מול חוג הלימודים הרלוונטי. אם התשובה חיובית, תיקבע יתרת חובות אקדמיים לתואר, בכפוף לתכנית הלימודים העדכנית.
לאחר אישור עקרוני לחידוש הלימודים יידרש התלמיד לשלם בעבור חידוש הלימודים, ובכפוף לאסמכתת תשלום יתבקש להירשם לאוניברסיטה. אז תדווח קבלה לחוג באחריות הפקולטה.

ברצוני להירשם למספר קורסים בודדים בפקולטה, האם זה אפשרי?

ניתן להירשם כתלמיד במעמד מיוחד בפקולטה וללמוד בקורסים של תכניות הלימודים הרגילות.
תלמיד יוכל להתקבל ללימודים במעמד מיוחד רק אם עמד באחד מהתנאים הבאים:

 • התלמיד עומד בתנאי הקבלה של החוג, שבקורסים שלו הוא מבקש להשתתף
 • התלמיד בעל תואר בוגר

ניתן להירשם כתלמיד במעמד מיוחד, לשנה אחת. התלמיד רשאי לבקש אישור מוועדת ההוראה של הפקולטה להמשיך את לימודיו מעבר לשנת לימודים אחת.

כדי להירשם במעמד זה יש להגיש בקשת הרשמה לתלמיד במעמד מיוחד. הבקשה תיבדק במזכירות התלמידים בפקולטה.

עם קבלת אישור עקרוני לקבלה כתלמיד במעמד זה, יתבקש התלמיד להירשם לאוניברסיטה. לאחר דיווח הקבלה לאוניברסיטה יוכל התלמיד להירשם לקורסים.