תקנון פקולטאי

תקנון נהל פקולטאי

 בפרק זה ניתנים עיקרי הנהלים הכלליים הנוגעים להוראה וללימודים באוניברסיטה. כללים נוספים ומחייבים שהם ייחודיים לפקולטה ולמסגרת הלימודים של התלמיד/ה, מופיעים בפרק זה ומסומנים בצבע ירוקפרטים נוספים ניתן לקבל במזכירויות לענייני הוראה ותלמידים. הערה: בכל מקום שכתוב "תלמיד" הכוונה גם לתלמידה."

 

תלמיד באוניברסיטה העברית

1.1   הגדרה                                                                                               

תלמיד באוניברסיטה העברית הוא מי שממלא אחר התנאים הבאים:

 1.1.1   התקבל לאוניברסיטה בהתאם לכללי הקבלה המפורטים ב"מדריך לנרשם" ושילם מקדמת מימוש.

 1.1.2   הגיש תכנית לימודים למזכירות הפקולטה, לפי הכללים הנהוגים בה (ראה פרק “רישום תכנית לימודים").

 1.1.3   הסדיר את הרשמתו במדור לחשבונות סטודנטים, לפי הכללים והמועדים המפורסמים בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה".

תלמיד שחזר בפעם השניה על לימודיו באחד מחוגי הפקולטה עקב כישלון אקדמי ומבקש להתקבל לחוג אחר בפקולטה תוך 3 שנים ממועד הפסקת לימודיו, חייב לקבל אישור של ועדת ההוראה.

 

בחינות וציונים

על כל תלמיד שבכוונתו להיבחן במועד ב', להיכנס לאתר מידע אישי, לקישורית "רישום למועדי ב'" ולוודא את תאריכי הרישום לכל בחינה ובחינה. טווח תאריכי הרישום מוגדר בצורה מדויקת ולפיכך יש להקפיד על רישום במועד. לתשומת ליבכם, רישום למועדי ב' הינו עד 3 ימי עבודה לפני הבחינה (דהיינו: לא כולל שישי - שבת, חגים, וכדומה)

חזרה על קורס

10.2  פטור מחובות שוטפים

מורה רשאי לפטור תלמיד החוזר על הקורס כנ"ל ממילוי החובות השוטפים של הקורס (כגון תרגילים), אך לא מהבחינה.

 

 

בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע חזרה על קורס מחייבת מילוי כל החובות השוטפים.

 

 

 10.3  ציון הקורס במקרה של חזרה על קורס

הציון המאוחר יותר בקורס הוא המחייב, גם אם הוא נמוך מהציון הקודם.

 

 

 10.4  הגבלת זכות החזרה על קורסים

 

 

 

 10.4.1  ועדת ההוראה של כל פקולטה תהיה רשאית לקבוע קורסים בהם ייאסר על תלמידים לחזור על הקורס אם נבחנו בו בשני מועדים.

 

 

 

 10.4.2 ועדת ההוראה של הפקולטה רשאית להגביל את מספר הקורסים עליהם רשאי תלמיד לחזור במהלך הלימודים לתואר.

בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע רשאי ראש החוג (תוך התייחסות לממוצע ציוני התלמיד) לאשר חזרה על קורס לשם שיפור ציון. בכל מקרה לא יינתן אישור לחזרה על יותר משני קורסים במהלך התואר.

 

 

 

תנאי מעבר

פרק זה ניתנים עיקרי הנהלים הכלליים הנוגעים להוראה וללימודים באוניברסיטה. כללים נוספים ומחייבים שהם ייחודיים לפקולטה ולמסגרת הלימודים של התלמיד/ה, מופיעים בפרק זה ומסומנים בצבע ירוקפרטים נוספים ניתן לקבל במזכירויות לענייני הוראה ותלמידים. הערה: בכל מקום שכתוב "תלמיד" הכוונה גם לתלמידה.
 

 

 

 11.1 קורסי החובה והציונים הנדרשים בקורסים  

ועדת ההוראה או מי שהוסמך על ידה, תגדיר ותפרסם בשנתון את רשימת קורסי החובה ותנאי המעבר של החוגים בכל שנת לימוד ואת ציון המעבר הנדרש בקורסים.

 

 

 11.1.1  ציון העובר המינימאלי בקורס הוא 60. פקולטה רשאית לקבוע שבקורס מסויים ציון המעבר יהיה גבוה מ- 60.

 11.1.2  ממוצע הציונים המינימאלי ˗ תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה.

 

 

 

 11.1.3  ציון מינימאלי בלימודי שפה ˗ לתלמיד שנה א' לתואר בוגר שאינו פטור מלימודי הכנה באנגלית ו/או בעברית (כמפורט בפרק 5), נדרש ציון 70 לפחות בלימודי האנגלית וציון 75 לפחות בלימודי העברית כדי לעבור לשנה ב' (פקולטה רשאית לדרוש ציון מעבר גבוה יותר בעברית).

 

 

 

 11.2 תלמיד לתואר בוגר שעובר ממסלול לימודים דו-חוגי למסלול חד-חוגי, חייב לעמוד בתנאי המעבר של שני החוגים. פקולטה רשאית לקבוע תנאי מעבר גבוה כתנאי כניסה למסלול חד-חוגי.

 

 

 

 11.3 פקולטה רשאית לאשר לתלמיד שלא עמד בתנאי המעבר לחזור על לימודי השנה בחוג פעם אחת בלבד.

 

 

 

בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע מעבר של תלמיד משנה לשנה יאושר בתנאים הבאים:
 

 

 

 .1 עבר בהצלחה קורס ממוחשב בטיחות עד תום שנה א' (לתלמידים החייבים בקורס זה)

 

 

 .2 השיג ציון 60 ומעלה בכל אחד מהקורסים
 

 

 

 1.2 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) בקורס חובה אחד במסלול אליו שייך, זכאי לעלות שנה   ובתנאי שממוצע הציונים בקורסי החובה הוא 60 ומעלה
 

 

 

 2.2 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) ב-2 קורסי חובה במסלול אליו שייך, זכאי לעלות שנה ובתנאי שממוצע הציונים בקורסי החובה הוא 70 ומעלה
 

 

 

 2.3 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) ב-3 קורסים או יותר, אינו זכאי לעלות שנה
 

 

 

 2.4 תלמיד אשר ממוצע ציוניו פחות מ-60 אינו רשאי להמשיך ללמוד במסלול אליו הוא רשום

תלמיד אשר לא עמד בתנאי המעבר רשאי להגיש בקשה מיוחדת לוועדת ההוראה של הפקולטה בצירוף חוות דעת ראש החוג בו הוא לומד. אם בקשתו לא תאושר יופסקו לימודיו.

חזרה על שנת לימודים אפשרית פעם אחת בלבד ובכל מקרה לא יורשה התלמיד להירשם לקורסים מתקדמים יותר בשנה זו.

תלמיד שחזר בפעם השניה על לימודיו באחד מחוגי הפקולטה עקב כשלון אקדמי ומבקש להתקבל לחוג אחר בפקולטה תוך 3 שנים ממועד הפסקת לימודיו, חייב לקבל אישור ועדת ההוראה.

 

 

 

 

11.4 תלמיד שלא השלים חובותיו בקורס בשל אירוע מזכה על פי סעיף 1.11.3 או בשל שירות מילואים יוכל ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה, בכפוף לעמידתו בהוראות סעיף 4.6.2 באשר לחובותיו של "תלמיד על תנאי".

 

משך הלימודים, הפסקת הלימודים וחידושם

12.1 משך הלימודים

ועדת ההוראה של הפקולטה מוסמכת לבחון את לימודיו של תלמיד הגורר את לימודיו לתואר מעבר לשנות התקן ולקבוע אם ואלו לימודים לא יוכרו כחלק מלימודיו לתואר. אולם, תלמיד שנעדר בשל שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית ותלמיד שנעדר בשל אירוע מזכה (על פי סעיף 1.11.3, אך לא תלמידה לאחר הפלה) יהיו זכאים להאריך את לימודיהם בשני סמסטרים ומבלי שיחויבו בשכ"ל או בתשלום נוסף בשל הארכה זו.
 

1. הגבלת משך הלימודים: הכלל הקובע יהיה שלמילוי החובות לתואר יילקחו בחשבון רק קורסים שנלמדו בשבע השנים האחרונות. כלל זה תקף גם במקרה של הפסקה במהלך הלימודים לתואר. החל משנת הלימודים החמישית (שישית במסלולים ה- 4 שנתיים) לא יתאפשר לתלמיד לקבוע את תכנית הלימודים ללא אישור ועדת ההוראה אשר תבחן את הסיבות לעיכוב בהשלמת הלימודים ואת הסיכוי להשלמת הלימודים לתואר.

2. תכנון עומס הלימודים: מכסת לימודים של 24 נ"ז בסמסטר מאפשרת השלמת הלימודים לתואר בשלוש שנים. הלימודים מחייבים השקעה נוספת של זמן רב לעיון והתעמקות בחומר הנלמד, קריאה נוספת, הכנת תרגילים, דו"חות מעבדה ועוד. לכן מומלץ שהתלמידים לא יקחו על עצמם עומס לימודים רב יותר. תלמידים המרגישים שיכולתם והכנתם המוקדמת מאפשרים להם ללמוד קורסים רבים יותר יורשו לעשות זאת, אבל מומלץ שישוחחו עם יועץ החוג. בכל מקרה תכנית לימודים מעל 64 נ"ז בשנה תחייב אישור ראש החוג.

 12.2  הפסקת לימודים

תלמיד או מועמד המפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים (גם אם לא הגיש תכנית לימודים), חייב להודיע על כך במכתב רשום למדור לחשבונות סטודנטים ולמזכירות תלמידים בפקולטה, בהתאם לתקנות שמפורסמות בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה".

תלמיד שחזר בפעם השניה על לימודיו באחד מחוגי הפקולטה עקב כישלון אקדמי ומבקש להתקבל לחוג אחר בפקולטה תוך 3 שנים ממועד הפסקת לימודיו, חייב לקבל אישור של ועדת ההוראה.

 12.3  חידוש לימודים – לתלמידים חדשים

תלמיד שהתקבל ללימודים בחוג/פקולטה אך לא מימש קבלתו, יידרש להירשם מחדש ולעמוד בתנאי קבלה.

 12.4  חידוש לימודים - לתלמידים ותיקים

 

 12.4.1 תלמיד ותיק לתואר בוגר, שרשאי היה להמשיך את לימודיו אך הפסיקם לתקופה אחת של עד שתי שנות לימוד רצופות, יהיה רשאי לחזור ללימודים באותו תחום מבלי שיהיה עליו להתקבל מחדש לתחום זה. ההחלטה בנוגע להכרה בלימודיו הקודמים ולהמשך לימודיו היא בסמכותה של ועדת ההוראה של הפקולטה. על התלמיד המבקש לחדש את לימודיו לפנות בבקשה בכתב אל מזכירות הפקולטה.
 

12.4.2 תלמיד ותיק, שהפסיק את לימודיו ומעוניין לחדשם ואיננו עונה על ההגדרה בסעיף, 12.4.1 יגיש בקשה בכתב לועדת ההוראה של הפקולטה. ההחלטה אם לקבלו ללימודים לשנה מתקדמת בתואר או לדרוש ממנו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לחוג, וכן ההחלטה בנוגע להכרה בלימודיו הקודמים היא בסמכותה של ועדת ההוראה של הפקולטה