תקנות ובטיחות

1. התלמידים חייבים לשמור על כללי הבטיחות. על מפגעי בטיחות או תהליכים מסוכנים העלולים לפגוע בבריאות האישית או בבריאות הסובבים, יש לדווח מיד לאנשי הסגל הבכיר או למפקח הבטיחות.

2. לכל אחד מהקמפוסים מפקח בטיחות אליו ניתן לפנות בשעות העבודה לפי הפירוט הבא:
י. אדמונד ספרא, גבעת רם - טל' 02-6585525
עין כרם - טל' 02-6758051
לאחר שעות העבודה יש לפנות למוקד הבטחון בקמפוס (02-6585000).

3. בכל מעבדה תינתן הדרכה פרטנית בענייני בטיחות ע"י האחראי למעבדה.
להלן כמה מכללי הבטיחות החלים על תלמיד הנכנס למעבדות ההוראה והמחקר באוניברסיטה העברית.

הכר את:
1. מפסקי הגז והחשמל ואת מפסקי החרום לחשמל.
2. מקלחות הבטיחות ושוטפי העיניים.
3. הציוד לעזרה ראשונה.
4. ציוד כיבוי אש והשמיכות נגד אש.
5. דרכי ההמלטות.
6. הפעלת המנדפים.

וודא שהינך מודע לאיסורים הבאים:
1. אסור לעבוד במעבדה ללא מדריך או עובד מסגל המעבדה.
2. אסור לבצע עבודות או ניסויים שלא אושרו ע"י המדריך.
3. אסור להשתמש בציוד או מכשירים פגומים.
4. אסור לשפוך נוזלים דליקים.
5. אסור לשפוך לכיור שאריות וחומרים בטרם ווידאת שאין בכך סכנה.
6. אסור לשפוך או לאייד נוזלים קלי התלקחות סמוך ללהבה.
7. אסור להשתמש בחומרים רעילים ללא ציוד מתאים והדרכה נאותה.
8. אסור להשתמש בחומרים וגורמים בעלי סיכון סביבתי ללא שימוש בעזרי בטיחות נאותים.

פעל כדלקמן:
1. הגן על עיניך במשקפי בטיחות מדגם המוכר ע"י האוניברסיטה.
2. ודא שאתה ואחרים בקרבתך מוגנים בפני סיכוני עבודתך.
3. הישמר מסיכוני עבודתם של שכניך.
4. נתק החשמל והגז שבשימושך טרם עזבך את המעבדה ולאחר שווידאת כי הניתוק אינו מהוה סכנה או פגיעה בעבודתם של אחרים.

אין להיכנס למעבדות בהן קיים סיכון לעיניים ללא משקפי מגן.

4. התנהגות במקרה של גילוי שריפה:
א. להפעיל לחצן חרום (אזעקה) - אם קיים.
ב. להרחיק אחרים מאזור הסכנה.
ג. להודיע מיידית למוקד הבטחון בקמפוס.
ד. לסגור ברזי גז ראשיים, המזינים את אזור האירוע (אין לפתוח לאחר מכן את ברזי הגז ללא אישור מגורמי הבטיחות).

ה. לנתק זרם החשמל השייך לאזור האירוע.
ו. אין להשתמש במים לכיבוי כל עוד לא נותק זרם החשמל.
ז. להפעיל מטפי כיבוי בשיקול דעת ולפי הצרכים.
ח. אין להשתמש במעליות במקרה של גילוי שריפה.
ט. בהגיע אנשי הבטחון, הבטיחות או שרותי הכבאות, יש להעביר אליהם מידע מירבי ולפעול על פי הוראותיהם.

5. פינוי נפגעים:
א. נפגעים יפונו לחדר המיון בבית החולים הקרוב לקמפוס שבו אירעה התאונה. מקמפוס אדמונד ספרא, גבעת רם - ביה"ח שערי צדק, מקמפוס עין כרם - ביה"ח הדסה עין כרם.
ב. הזמנת רכב פינוי ממגן דוד אדום או מגורם אחר בתשלום, תיעשה ע"י מחלקת הבטחון או בתיאום עימה.

6. במקרה של תקלה עם חומרים כימיים מסוכנים ו/או רדיואקטיביים (שפיכה, פיזור, פיצוץ, דליפה וכד') יש לפעול בזהירות רבה ולהזעיק מיד את גורמי הבטיחות.