גב' דליה שמעוני

ראש מזכירות גנטיקה
בנין סילברמן -4XX
02-6585105
daliashi@savion.cc.huji.ac.il