פרופ' חיים גרפינקל

chaim
פרופ'
חיים
גרפינקל
ראש החוג - מדעי האטמוספרה
בניין מדעי כדור הארץ, חדר 316 צפון
02-6584944
Chaim.Garfinkel@mail.huji.ac.il