פרופ' חרמונה שורק

צםמש
המכון למדעי החיים

 על זכייתה בפרס א.מ.ת