פרופ' נורמן מטאנס

norman
פרופ'
נורמן
מטאנס
יועץ תוכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה
בניין פלדלפיה, חדר 320
02-6586562
Metanis@mail.huji.ac.il