כל המידע לתלמידי מוסמך

תהליך הרשמה

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט.

ב. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי טופס ההרשמה, צירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר (אם יש), צירוף אישור מנחה. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.

  •      מועמדים אשר למדו/לומדים תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מתוך מידע אישי)
  •      למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בלבד.
  •  מועמדים לחוג לפיסיקה בנוסף למסמכים שלעיל נדרשים לצרף:
    •  קורות חיים
    •  עמוד המתאר נושא בפיסיקה המעניין אותך במיוחד או פרויקט מחקר בו היית מעורב/ת
    •  מכתבי המלצה (אם יש)

למידע נוסף ניתן לפני בטלפון 02-6586722 או במייל.

ההרשמה נפתחת בחודש ינואר. מומלץ מאוד להירשם עד סוף יולי של אותה שנה וזאת על מנת להגדיל את סיכויי הקבלה ולאפשר לחוג לשבץ למשרות תרגול וחלוקת מלגות לתלמידים שיימצאו ראויים ומתאימים.
על הנרשמים לבדוק את דרישות החוג בנוגע למועד התקשרות עם המנחה. במידה וקיימת דרישה כזו, נדרשים התלמידים להתקשר עם מנחה כבר בעת ההרשמה.
תלמיד שהגיש מועמדותו ללימודי מוסמך, מתבקש לפנות לחוג אליו נרשם ולבדוק את התנאים לקבלת משרה או מלגה.

 

מועמדים בעלי תואר בוגר ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל

מועמדים אלו:

א. יירשמו במדור לרישום וקבלת תלמידים מחו"ל הנמצא בבניין גולדשמידט בקמפוס הר הצופים, טלפון 02-5882607.

ב. ייצרו חשבון במערכת ההרשמה וימלאו שם את טופס ההרשמה.

 

תנאי קבלה

1.    הקבלה ללימודי מוסמך בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע תותנה בקיום התנאים הבאים:

א. סגירת תואר בוגר עד לתחילת שנת הלימודים  כולל פטור מלימודי האנגלית. הרלוונטיות של תואר הבוגר של התלמיד לקבלה למוסמך בחוגים השונים, תקבע על ידי החוגים עצמם.
יש להציג אישור זכאות לתואר בוגר בממוצע הנדרש בעת הקבלה לחוג עד ה1- בדצמבר של אותה שנה.

ב. ככלל, הקבלה למוסמך תותנה בציון תואר בוגר של 85 ומעלה בתוכנית לימודים רלוונטית לחוג. עם זאת, תלמידים עם ציונים בין 80 ל-85 מוזמנים גם הם להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בוועדת הלימודים של החוג. חורג מנוהל זה הוא החוג לכימיה, ויש לברר במזכירות החוג את סף הקבלה.

ג. עמידה בתנאי קבלה נוספים הנהוגים בחוג כגון: מפגש/ראיון עם ראש החוג או מי מטעמו (יועץ, וועדת קבלה).

למידע נוסף יש לפנות למזכירות החוג הרלוונטי ו/או להסתכל באתר החוג.

2.    קבלה שלא על פי התנאים לעיל, תדרוש אישור בכתב מראש החוג ואישור הפקולטה.

3.    ראש החוג רשאי לדרוש מתלמיד לפעול להשלמת קורסים מקדימים ללימודים (שלא על חשבון מספר נקודות הזכות הדרוש לתואר, ראה תוכנית לימודים וקורסי מוסמך) כחלק מדרישות הקבלה. על התלמיד לעבור הקורסים כאמור כתנאי להמשך לימודיו, בזמן ובסף הציונים כפי שיקבע על ידי ראש החוג. הציון בקורסים אלו לא ייכלל בממוצע ציוני הקורסים בתואר המוסמך.

4.    כאמור בסעיף 3, אם מספר נקודות ההשלמה עולה על 16, יוגדר התלמיד "משלים למוסמך" למשך עד שני סמסטרים (שנת השלמה) לפני תחילת לימודיו לתואר. תלמיד "משלים למוסמך" יוכל להירשם במקביל גם לקורסי מוסמך שאינם במסגרת ההשלמה באם תנאי הקבלה מאפשרים זאת. אם מספר נקודות ההשלמה קטן מ-16, יוכל התלמיד להשלים את הנקודות במקביל ללימודיו לתואר. ראש החוג רשאי לאשר סטיות מערך זה בהתאם לתוכנית הלימודים הספציפית של התלמיד.

5.    תלמיד בעל תואר בוגר בתוכנית שאיננה מתחומי המדע הרלוונטיים יחויב במינימום 40 נקודות השלמה, מתוכן 8-10 מקורסי מתמטיקה וסטטיסטיקה. ראש החוג רשאי לדרוש השלמות בהיקף גבוה יותר. באם התלמיד לקח בעבר קורסים הרלוונטיים לתוכנית המוסמך, ניתן יהיה לקזזם מההשלמה הדרושה על פי שיקול ראש החוג.

6.    "משלים למוסמך" כאמור בסעיף 4 לא יחויב במציאת מנחה, אלא אם נדרש כך על ידי החוג. משלים למוסמך לא יקבל משרת הוראה, והחוג אינו חייב במתן מלגה לתלמיד ללא מנחה.

7.    הקבלה להתמחויות ספציפיות כגון רציונאליות או ננו טכנולוגיה תהיה על פי תנאי הקבלה הספציפיים של כל התמחות.

8.    כל חוג רשאי לקבוע נהלים פרטניים נוספים או נהלים מחמירים יותר בהתייעצות עם הפקולטה. נהלים אלו יפורסמו בדרך המקובלת.

9.    לאחר הרישום במערכת האוניברסיטאית, התלמיד ירשם במזכירות לתלמידי מוסמך שבפקולטה שתעביר החומר לחוג הרלוונטי להמשך טיפול.

10.    תלמיד מוזמן לפנות לחוג טרם הרישום לקבלת מידע על סיכוייו להתקבל לאותו חוג והליך הלימודים לתואר המקובל בחוג זה, וכן על סיכוייו לקבלת מלגה ו/או משרת הוראה בחוג

מבנה ומשך הלימודים

1.   משך לימודי המוסמך המקובל בתוכנית מלאה הינו שנתיים (ארבעה סמסטרים). יתכנו משכי לימודים סטנדרטיים אחרים במסלולי לימודים מסוימים. על חריגות מזמן זה יש לקבל אישור על פי נהלי החוג, הפקולטה והאוניברסיטה. הארכת לימודים עקב לידה או מילואים הינה על פי הוראות האוניברסיטה. יובהר בזאת כי תלמיד שיסיים לימודיו תוך פחות משנתיים יחויב בתשלום 200% שכר לימוד.  

לימודי המוסמך מהווים המשך של הלימודים לתואר בוגר תוך דגש על התמחות והכרת דרכי המחקר בנושא מוגדר. פרטי תכנית המוסמך שונים מחוג לחוג, וכוללים לימודים בקורסים מתקדמים, עמידה בבחינת מוסמך וביצוע עבודת מחקר במשך שנה בערך (מסלול מחקרי). בחלק מהחוגים קיימות גם תכניות למוסמך, שאינן כוללות עבודת מחקר, אך אינן מאפשרות המשך לימודים לתואר דוקטור (מסלול לא-מחקרי). השנה הראשונה מוקדשת, בעיקרה, להשתתפות בקורסים מתקדמים בחוג הלימודים ומחוצה לו, ובקורסי השלמה אם יידרשו. השנה השניה תוקדש בעיקרה לעבודת המוסמך שתסוכם בכתב. בחינת המוסמך תבדוק את יכולתו של התלמיד לבצע מחקר עצמאי ואת ידיעותיו הכלליות בנושא בו התמחה. הבחינה תתקיים לאחר השלמת כל החובות לתואר ותתמקד בתכנית העבודה שתוגש על ידי התלמיד, או לאחר מסירת העבודה הכתובה, בהתאם לכללים שייקבעו בכל חוג. העבודה הכתובה תיקרא לפחות על ידי מורה אחד נוסף למדריך, ומורה זה יהיה שותף מלא בקביעת הציון. (ראה פירוט בהמשך).

2.    תלמיד בתוכנית "שאינה מלאה", קרי מתוכננת מראש לפרק זמן ארוך מהרגיל, נדרש להצהיר על כך בשלב הרישום. קבלה לתוכנית תידון באופן פרטני בכפוף למדיניות החוג, ותדרוש את אישור ראש החוג. בסמכות החוג לקבוע משך זמן מקסימאלי להשלמת הלימודים.

3.    בכל מקרה של התמשכות הלימודים מעבר לרגיל, באחריות התלמיד לבחון ההשלכות של פיצול הלימודים על שכר הלימוד.

4.    תמיכה כספית (ראה להלן) בתקופות הארכה איננה מתחייבת, אך אפשרית כתלות בהסכמת המנחה, אבל עד 200% מלגה ולתקופה של עד שני סמסטרים של הארכה. תמיכה גבוהה יותר תדרוש אישור דיקנט הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע. תמיכה בתקופת הארכה מעבר לשני סמסטרים תדרוש את אישור סגן הרקטור בהתאם לנוהל האוניברסיטאי.

5.    ככלל תלמידים שאושרה להם הארכה לא יקבלו משרת הוראה, אלא במקרים חריגים בהמלצת ראש החוג ובאישור דיקנט הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, וזאת אך ורק עד שני סמסטרים של הארכה. במקרים הנ"ל, תוגבל השלמת המלגה על ידי החוג/מנחה לערך מקסימאלי של 100%.

6.    שכר לימוד בתקופת הארכה (לחסרי משרת הוראה או בעלי משרה מצומצמת) יחול על התלמיד. תשלום שכר לימוד על ידי המנחה עבור תלמיד המצוי בתקופת הארכה ידרוש את אישור ראש החוג.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

פרוט רשימת חוגי המוסמך ראה כאן.

שכר הלימוד ללימודי מוסמך הוא שכר לימוד מלא של שנתיים לפחות. כללי שכר הלימוד מפורטים בחוברת "הסברים לסדרי הרשמה ותשלום". פרטים נוספים.
תלמיד חייב להגיש את עבודת הגמר עד חודש דצמבר שלאחרסוף שנת לימודיו השניה לתואר. דחיית מועד זה מחייבת בהרשמה לשנת לימודים נוספת ובתשלום שכר לימוד על פי כללי שכר הלימוד.

תוכניות לימודים וקורסי מוסמך

תכנית הקורסים למוסמך נקבעת ע"י כל חוג בנפרד וכוללת קורסי חובה ורשות מתקדמים המיועדים גם לתלמידים לתואר דוקטור. רשימת הקורסים תורכב יחד עם המדריך ותקבל את אישורו של ראש החוג או היועץ החוגי ללימודי מוסמך.

1.    ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית, אם כלל התלמידים בקורס דוברי עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית.
2.    כל תלמיד יחויב במכסת נקודות זכות כפי שיקבע על ידי החוג במסלול הלימודים המתאים. ככלל, המכסה תהיה 30-36 נקודות זכות במסלולי לימוד מחקריים, ולא פחות מ 45 במסלולים לא מחקריים. מכסה זו תמולא מהקורסים הניתנים בחוג, או מאלו הניתנים על ידי חוגים אחרים אך אושרו על ידי החוג (על ידי ראש החוג, היועץ או פונקציה מקבילה).
3.    כל חוג רשאי לקבוע נהלים פרטניים, כגון קורסי חובה, חובת בחירה, כיווני מגמה שונים, וכדומה.
4.    הרישום לקורסים יהיה ממאגר הקורסים לתואר מוסמך. תלמיד יוכל להירשם לקורסים ממאגר הקורסים לתואר ראשון עד להיקף מקסימלי של 1/3 מסך כל נקודות הזכות לתואר. קורסי שפות לא יכללו בחישוב נקודות הזכות. ניתן לכלול בתואר מוסמך קורס תכנות אחד בהיקף עד 3 נ"ז. כל סטייה מהוראה זו תתאפשר באישור ראש החוג או מי מטעמו (יועץ). ראש החוג רשאי גם לקבוע נהלים מחמירים מהאמור.

ציון "עובר" מינימלי בקורסי המוסמך הוא 60.

לימודי השלמה
תלמיד האוניברסיטה העברית (או מוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה) העומד בתנאי הקבלה ללימודי המוסמך, אך חסרים לו מספר קורסי רקע, יידרש ללימודים נוספים להשלמת הידע החסר. היקף קורסי ההשלמה לא יעלה על 16 נ"ז, והם יוטלו עליו בנוסף לתכנית המוסמך החוגית. הציון המינימלי בקורסי השלמה יהיה 75 לפחות או ציון מינימלי אחר שייקבע ע"י החוג. ציוני קורסי ההשלמה לא ייכללו בממוצע לתואר מוסמך, והתשלום עבורם הוא בנוסף לשכר הלימוד למוסמך.  התלמיד חייב להשלים את לימודי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודיו. במידה ולא עמד בדרישה זו לא יוכל להמשיך את לימודי המוסמך.

שנת השלמה
תלמיד שהיקף קורסי ההשלמה שהוטלו עליו עולה על 16 נ"ז יצטרך להשלימם לפני קבלתו ללימודי המוסמך. הציון הממוצע של חבילת קורסי ההשלמה במקרה זה יהיה 75 לפחות, או ציון מינימלי אחר שייקבע ע"י החוג. ציוני קורסים אלה והממוצע שלהם לא יכללו בממוצע המוסמך.

לתלמידים שאינם בעלי BSc. ייקבע היקף השלמות מינימלי של 40 נ"ז שמתוכן 8-10 נ"ז במתמטיקה וסטטיסטיקה. לחוג יש את הרשות להגדיל את היקף ההשלמות אך לא להפחיתו, למעט במקרים שהתלמיד מציג קורסים רלוונטים שניתן לקזזם ממכסת 40 הנ"ז. קיזוז זה ידרוש את אישור וועדת ההוראה של הפקולטה

תלמידים שהתקבלו ללימודי "מוסמך" באמצעות ביה"ס לתלמידי חו"ל יידרשו לעמוד בחובת "פטור" מלימודי עברית ו/או אנגלית כתנאי לסיום תואר מוסמך.

קורסים מהבוגר המאוחסנים למוסמך
קורסים מאוחסנים הם קורסים מתקדמים שנלמדו מעבר למיכסת הלימודים הנדרשת לתואר בוגר. קורסים כאלה, שתוכנם ייראה לחוג משמעותי ללימודי תואר מוסמך, יוכלו להיכלל, באישור היועץ, בתכנית לימודי המוסמך וציוניהם יהוו חלק מן הציון הכללי לתואר מוסמך. להעברת קורסים אלה ממעמד של "מאוחסנים למוסמך" ל"לימודי מוסמך" יש לפנות למזכירות ללימודי המוסמך. אין להזין למחשב קורסים אלה כחלק מקורסי המוסמך. היקף הקורסים המאוחסנים יקבע על ידי ראש החוג.

קורסים מתקדמים שנלמדו במוסד להשכלה גבוהה אחר בארץ או בחו"ל, ואושרו מלכתחילה כחלק מתכנית הלימודים של התלמיד, יכללו בחישוב הנקודות לתואר אך ללא ציון. בקשה לאישור קורסים כאלה תידון רק אם התלמיד השיג בהם ציון 65 לפחות.
לא יוענקו נקודות זכות כחלק מלימודי המוסמך עבור השתתפות במסגרות חיצוניות כגון: כנסים, סדנאות והשתלמויות מחקריות.
תלמידים לתארים מתקדמים יידרשו להשתתף בהדרכות בטיחות שיתקיימו ביחידותיהם. תלמידים שמחקריהם נוגעים לעבודה עם בעלי חיים חייבים להשתתף בקורס מס': 94810  - "קורס שימוש בחיות מעבדה."

תכנית לימודים אישית לתואר מוסמך
תכנית זו מיועדת לתלמיד הרוצה ללמוד לימודי מוסמך המקיפים יותר מתחום מדעי אחד. יכולים להגיש את מועמדותם לתכנית אישית רק תלמידים שסיימו את לימודיהם לתואר בוגר בציון ממוצע של 85 לפחות. תכנית הלימודים תיקבע תוך התייעצות עם המדריכים ויו"ר החוגים ובאישור ועדת ההוראה.

עבודת המוסמך

מנחה:

1.    תלמיד הלומד במסלול לימודים מחקרי נדרש למצוא מנחה שידריך אותו בעבודת המחקר ובכתיבת עבודת הגמר. מציאת המנחה היא באחריות התלמיד. בסמכות כל חוג לקבוע נהלים בעניין, ובפרט לדרוש מציאת מנחה תוך פרק זמן נתון מתחילת לימודים (בחוגים הניסויים, תוך עד שנה) או אף להתנות את עצם הקבלה ללימודים במציאת מנחה טרם תחילתם. בסמכות החוג להפסיק לימודיו של תלמיד שלא מצא מנחה תוך פרק הזמן שנקצב.
2.    על תלמיד במסלול מחקרי לקחת בחשבון כי לא יקבל כל חלק מלגה שמקורו במנחה או חוג/מנחה (ראה להלן) כל עוד לא התקשר עם מנחה אלא אם צוין מפורשות אחרת על ידי החוג הרלוונטי. יתר על כן, על פי שיקול דעתו של החוג, חלק או כל התמיכה בתלמיד עשויה להתחיל אך ורק לאחר התקשרותו של התלמיד עם מנחה.
3.    המנחה ייבחר מתוך המנחים שאושרו על ידי החוג והשייכים לסגל האקדמי הבכיר.
4.    הנחיה משותפת תידון באופן פרטני ותדרוש את אישור החוג הראשי אליו רשום התלמיד. הנחיה משותפת עם מנחה מחוץ לפקולטה תדרוש אישור הפקולטה.

החוג אחראי בפני ועדת ההוראה על הדרכה מקצועית נאותה של התלמיד, ועל קיום כל האמצעים הנדרשים לעבודה (תקציב, ציוד ואביזרים אחרים) וכן על אמצעי הבטיחות. חתימת יו"ר החוג תהווה אסמכתא לכך שהוא בדק את התכנית, והוא מאשר שהיא ניתנת לביצוע בזמן סביר, אשר לא יעלה על שנת מחקר אחת, וכי כל האמצעים הדרושים לביצועה, כולל תקציב מתאים, עומדים לרשות התלמיד.

עבודת הגמר לתואר מוסמך:
עבודת הגמר היא מחקר בנושא מוגדר, המבוצע ע"י התלמיד בהדרכת אחד או יותר ממורי הפקולטה ומסוכם ע"י התלמיד כחיבור מדעי, בצורה מפורטת יותר ממאמר רגיל. על העבודה לשקף את יכולתו של התלמיד לשלוט בכלים המדעיים שרכש בתחום מחקרו, את כושרו לבטא חשיבה מקורית ויוזמה במחקר מדעי, ואת יכולתו לסכם את מחקרו בצורה בהירה ומשכנעת.

בככלל, עיקר המחקר בלימודי המוסמך בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע יתנהל בין כותלי האוניברסיטה העברית בירושלים, בקמפוס אדמונד י. ספרא. סטיות מהאמור בנסיבות ספציפיות ידונו באופן פרטני.

סיום עבודת המוסמך מותנה בכתיבת חיבור מדעי מפורט המתאר את מטרת המחקר, התוצאות והמסקנות. המחקר בצורת חיבור, דהיינו העבודה, מודפסת בצורה נאה ומסודרת. ראה תקנון להלן. העבודה תימסר על ידי ראש החוג לשיפוט למדריך ולמורה אחד נוסף לפחות, שימונה על ידי ראש החוג. מורה זה יוכל להיות מחוץ לאוניברסיטה. בהתאם לנהלים שייקבעו בכל אחד מהחוגים, יכולה להתקיים הרצאה פומבית בה יישאל התלמיד על עבודתו והרצאה זו יכולה להיות בסיס למתן הציון על העבודה. במקרה הצורך יכולה להתקיים פגישה בין שופטי העבודה והתלמיד. הערכת הבודקים תימסר תוך חודש ממועד מסירת העבודה על ידי התלמיד. העבודה יכולה להידון בפירוט גם במסגרת בחינת גמר.

חסיון לעבודת גמר למוסמך:
בכל מקרה שמתעוררת שאלת חסיון לעבודת גמר למוסמך או לחלקים ממנה, תופנה מראש בקשה בנושא על ידי ראש החוג והמדריך מהפקולטה לסגן הדיקן לענייני הוראה. ככלל, לא יוענק חסיון לעבודת גמר למוסמך או לחלקים ממנה, ובכל מקרה עבודה מלאה ושלמה תוגש למזכירות ההוראה ותופקד ברשותה. אם סגן הדיקן להוראה ייענה לבקשה להעניק חסיון, העבודה תישמר במזכירות ההוראה לפרק זמן מוגדר מראש, שלא יעלה על שנה קלנדרית אחת ממועד הגשת העבודה, טרם הפקדתה בספריה לרשות הרבים. הגדרה זו תחול גם במקרה של חסיון עד מועד אישור פטנט.

לעבודת הגמר מתכונת אחידה. עבודת הגמר תוגש במספר עותקים שייקבע על ידי החוג (על פי מספר הבודקים והבוחנים) ועותק נוסף (על גבי תקליטור בגרסת PDF  בקובץ אחד) יוגש על ידי מזכירות החוג למזכירות לתלמידי מוסמך בצרוף לציוני הגמר. עותק זה יועבר לספריות המתאימות. יו"ר החוג ימנה בודקים לעבודת הגמר (בודק אחד לפחות בנוסף למדריך). על הבודקים להחזיר לחוג את הערכתם לעבודה עד חודש מיום קבלתה לשיפוט. ציון סופי של 95 ומעלה בעבודת גמר יוענק רק אם יינתן על ידי כל הבודקים, אחרת הציון לא יעלה על 94. עבודת הגמר תוגש על ידי החוג לבוחנים בבחינת הגמר חודש לפני מועד הבחינה.

תקנון לכתיבת עבודת מוסמך - הפקולטה למדעי הטבע
עבודת המוסמך היא חיבור מדעי מפורט המתאר את מטרת המחקר, התוצאות והמסקנות. העבודה חייבת להיות מודפסת.
היקף החיבור לא יעלה על 60 עמודים מודפסים בפונט מספר 12, ברווח וחצי, כולל תרשימים וטבלאות, אך לא כולל רשימה ביבליוגרפית ונספחים.
מאמרים מדעיים שהופיעו בדפוס יכללו אך ורק כנספחים ולא בגוף העבודה.
שפת החיבור: עברית או אנגלית. עבודה באנגלית דורשת תקציר מורחב בעברית. לעבודה הכתובה בעברית יצורף תקציר באנגלית.

העבודה תהיה ערוכה בצורה הבאה:
1. דף פתיחה הכולל:

א. כותרת -"האוניברסיטה העברית בירושלים - הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע- המכון ל (כימיה, מדעי החיים, פיסיקה, מתמטיקה,מדעי כדור הארץ,מדעי המחשב)
ב. שם העבודה בעברית ובאנגלית
ג. שם המחבר (+ מספר תלמיד)
ד. שם המדריך
ה. "עבודת גמר לתואר מוסמך במדעי הטבע"
ו. תאריך הגשה לועזי ועברי

2. דף אישי (הקדשה וכו')
3. תקציר
4. תוכן הענינים
5. גוף העבודה
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים

גוף העבודה יכלול:
1. רקע מדעי
2. מטרות העבודה
3. שיטות עבודה (חלק ניסיוני או תאורטי)
4. תוצאות
5. דיון וסיכום

תקנון הנחיית הסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית

משלים למחקר

תלמיד (בדרך כלל בעל תואר מוסמך במסלול לא מחקרי ) המבקש להכשיר את עצמו ללימודים לקראת תואר דוקטור, והלומד לצורך זה לפי חובות שהוטלו עליו על ידי הגוף המוסמך לכך ב פקולטה .

"משלים למחקר" שעמד בהצלחה בדרישות ה פקולטה יוכל להגיש את מועמדותו ללימודים לקראת תואר דוקטור וזאת תישקל על ידי הרשות לתלמידי מחקר כמקובל.

תלמיד השלמה למחקר/מתמחה למחקר

סטודנט במעמד זה ישלם שכר לימוד בנוסף לחיוב עבור לימודי הדוקטורט. תכנית הלימודים שיגיש תחוייב על פי ערך שעת לימודים של 10% משכר לימוד מלא לתואר שני. עבור הגשת עבודת גמר, יחוייב ב- 20% נוספים. קורסים שיילמדו מעבר לדרישת ההתמחות ויוכרו כחלק מלימודי הדוקטור, לא ייחשבו לצורך צבירת שכר לימוד לתואר. כל תלמידי המחקר לסוגיו מחויבים בקליטת תכנית לימודים מדי שנה ובתחילתה.

ניהול מחקר

1.    ככלל, המחקר בלימודי המוסמך בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע יתנהל בין כותלי האוניברסיטה העברית בירושלים, בקמפוס אדמונד י. ספרא.

2.   מחקר בינתחומי עשוי לכלול עבודת מחקר משנית בפקולטות/קמפוסים מקבילים, במעבדות של מנחים משניים או של משתפי פעולה, אך עיקר העבודה יתבצע בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע. כל זאת באישור ראש החוג הרלוונטי.

3.    עבודה במוסד אקדמי אחר במסגרת של שיתוף פעולה וחילופי סטודנטים תתאפשר כתלות באישור מנחה וראש החוג ובלבד שעיקר העבודה לתואר יתבצע באוניברסיטה העברית. סטיות מהנ"ל יתאפשרו כתלות באישור ראש החוג והפקולטה. מכוני מחקר ממשלתיים יחשבו לצורך העניין כגוף אקדמי בכפוף לאישור הפקולטה.

4.    לא תתבצע עבודת מחקר על ידי תלמיד לתואר מוסמך בחברת תעשיה או מוסד שאיננו אקדמי, למעט שימוש במכשור ספציפי שאיננו מצוי בין כותלי האוניברסיטה, בכפוף לאישור הפקולטה. חריגים ידונו על ידי הפקולטה לאחר קבלת המלצה מראש החוג הרלוונטי.

5.    השיוך המוסדי של תלמיד מוסמך בפקולטה בכל פרסום מדעי, כולל מאמרים, הרצאות, פוסטרים וכדומה, יהיה האוניברסיטה העברית.

המסלול הישיר לתואר דוקטור

 

החל משנת הלימודים תשפ"ב תלמידי מוסמך יוכל לעבור למסלול ישיר לדוקטורט בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

א.    סיום כלל נקודות הזכות למוסמך בציון של 85 ומעלה  לא יאוחר מסיום 4 סמסטרים. (המסלול אינו מיועד עבור תלמידים אשר נדרשים להארכת לימודי המוסמך).

ב.    המלצת מנחה ואישור ראש החוג.
ג.    הגשת פרויקט הכולל הצעת מחקר לדוקטורט בהיקף מתאים

      (בהתאם לנהלי החוג) . הציון על הצעה זו יהיה מספרי.
ד.    עמידה  בהצלחה בבחינת מעבר למסלול הישיר.
ה.    עמידה בדרישות קבלה של הרשות לתלמידי מחקר עבור כלל תלמידי הדוקטור.

בחינת הסינון תתמקד בתכנית המחקר שיגיש התלמיד לפני הבחינה, בתוצאותיו המחקריות הראשונות שכבר הושגו ובידיעת חומר הרקע במקצוע הנלמד ותהיה ברמה של בחינת גמר למוסמך. תכנית המחקר תהיה רחבה כך שתתאים לעבודת דוקטור. עם זאת, הצעת המחקר יכולה להיות ראשונית ולהשתנות בשלב א' בדוקטורט.

 הרכב הבוחנים ומתן הציונים ייקבע בהתאם לנהוג בתואר המוסמך, כפי שיוגדר על ידי כל חוג .הציון הסופי לתואר ישתקלל לפי המשקלים במסלול הרגיל (40% ממוצע הקורסים, 30% ציון בחינת הגמר, 30% הצעת המחקר).

תלמידי המסלול הישיר לדוקטורט יהיו זכאים לקבלת תואר מוסמך לאחר שיעמדו בדרישות המפורטות לעיל (בסעיפים א-ד').

עם קבלת אישור הזכאות לתואר מוסמך על התלמיד לפנות לרשות לתלמידי מחקר להמשך הקבלה ללימודי תואר הדוקטורט.

 

סגירת תואר מוסמך

שלבים לסגירת תואר מוסמך:
1.    לאחר סיום חובות הקורסים לתואר, על הסטודנט למלא טופס בקשה לסגירת תואר מוסמך
לאחר בדיקת סיום חובות לתואר, מזכירות הפקולטה תשלח הודעה לחוג על זכאות לבחינת הגמר.
2.    על הסטודנט להגיש את עבודת הגמר לבדיקה (יש לבדוק עם מזכירות החוג למי מוגשת העבודה ובכמה עותקים).
3.    על הסטודנט לקבוע תאריך לבחינת הגמר (יש לבדוק עם מזכירות החוג מול מי נקבע התאריך).
4.    על הסטודנט להגיש את עבודת הגמר (בגרסתה הסופית) לספריה באמצעות מערכת מקוונת "הפקדות עבודות" בצירוף אישור המנחה.
 

יצירת קשר

רכזת מוסמך: שולי כהן. 
אחראית על הרשמה למוסמך, בקשות למועדים מיוחדים, בקשות לועדת הוראה, סגירת תואר מוסמך. 

   02-6586722 |     02-6586812 |  shulic@savion.huji.ac.il

בחינה והערכת הישגים

1.    כל תלמיד במסלול לימודים מחקרי יגיש עבודת גמר, שתישפט על פי הקריטריונים שיגדיר החוג (מספר שופטים, השתתפות המנחה, אופן מתן הציונים, וכדומה. לכל הפחות יעריכו את העבודה המנחה ושופט אחד נוסף). תנאי לקבלת התואר הוא ציון עבודה של 65 לפחות. ציון עבודה משוקלל בין הבודקים לא יעלה על 94 אלא אם כן יתקבל ציון 95 ומעלה על ידי כל הבודקים. ציון 95 ומעלה נחשב ל"מצטיין".

2.    תלמיד במסלול לימודים שדורש זאת, לאחר שהשלים את כלל הקורסים, ייבחן בבחינת המוסמך על פי מאפיינים ונהלים שיגדיר החוג (מספר בוחנים, השתתפות מנחה, אופן מתן הציונים, וכדומה, כאשר בבחינה יהיו לפחות שלושה שופטים ואחד קבוע בכלל בחינות המוסמך באותו התחום). תנאי לקבלת התואר הוא ציון בחינה של 65 לפחות.

מתכונת בחינת המוסמך נקבעת ע"י החוג האחראי. היא אמורה לבדוק את ידיעותיו הכלליות של התלמיד ואת הבנתו המעמיקה בשטח התמחותו. עמידה בבחינה אינה מקנה כל תואר ללא סיום הקורסים וללא סיום והגשה בכתב של עבודת המוסמך (במסלולים המחקריים). במקרה שבחינת הגמר ועבודת הגמר מהוות שלב אחרון בלימודי המוסמך, סדר קיומן ומירווח הזמן ביניהן ייקבעו ע"י החוג. בכל מקרה המירווח לא יעלה על חודש ימים.

בחינת הגמר תתקיים בעל-פה (בחלק מהחוגים בעל-פה ובכתב). מועד הבחינה ייקבע ע"י יו"ר החוג בתאום עם המדריך ועם צוות הבוחנים. אם החוג מקיים בחינות גמר במועדים קבועים ולא אישיים לכל תלמיד ותלמיד, יש להודיע לתלמידים על מועדים אלו. על התלמיד להירשם לבחינת הגמר וסגירת התואר במזכירות לענייני מוסמך בפקולטה כחודש לפני מועד הבחינה וזאת רק לאחר שקיבל את כל ציוני קורסי המוסמך הנדרשים בחוגו. כל חוג יקבע כללים מתאימים לגבי מבנה בחינת הגמר ותוכנה; היחס בין חלק הבחינה בתחום הידע הכללי לבין החלק המתייחס לעבודת הגמר; נושאי הבחינה; חומר הלימוד. הכללים ומבנה הבחינה יחולו על כל תלמידי החוג. התכנים ישתנו מתלמיד לתלמיד בהתאם לתחום המחקר. החוג יתן לתלמיד הנחיות מפורטות על הנושאים שיכללו בבחינת הגמר. על יו"ר החוג למנות ועדת בוחנים בת 3 מורים לפחות ובתוכם מורה קבוע בכל חוג/מגמה אשר ישתתף בכל בחינות הגמר. תפקידו של המורה הקבוע לוודא שיויון בין התלמידים ברמת הדרישות ובהערכת ההישגים. בחוגים גדולים יתמנו שני מורים קבועים לפי תחומי הלימוד.

3.    תנאי לקבלת התואר הוא ציון של 60 לפחות בכל אחד מקורסי המוסמך תואר.

4.    ככלל, משקלו של כל אחד מהמרכיבים הנ"ל בציון הסופי במסלול לימודים מחקרי, קרי עבודת גמר, בחינת גמר וממוצע ציוני קורסים, ינוע בין 30-40%. המשקל המדויק של המרכיבים השונים יקבע על ידי החוג בכל מסלול לימודים. במסלולים לא מחקריים בהם יש עבודת גמר, משקלה יהיה כשליש מהציון הסופי.

5.    כל חוג רשאי לדרוש עמידה בקריטריונים נוספים לקבלת תואר המוסמך תוך התייעצות עם הפקולטה ויידוע התלמידים. הנ"ל יפורסם בדרכים המקובלות.

6.    קבלת התואר "בהצטיינות" יקבע על פי אחוזון שיוגדר על ידי האוניברסיטה והפקולטה לפי נהלי המוסד.

 

תמיכה כספית, משרות הוראה, ותוכניות הצטיינות

1.     האמור בסעיף זה מתייחס לתלמידים במסלול מחקרי. מלגות לתלמידים במסלול שאינו מחקרי ידונו באופן פרטני על ידי החוגים בהתאם לנהלים של כל חוג וחוג.
- מידע ספציפי עבור כל חוג לגבי הקריטריונים לקבלת מלגות ומשרות הוראה והיקפן ניתן לקבל במזכירות החוג הרלוונטי.

2.     ככלל, תלמידים המתקבלים ללימודים לתואר מוסמך במסלול המחקרי וירשמו לתכנית לימודים מלאה, יזכו במלגות, אם כי בחלק מהחוגים הדבר עשוי להיות מותנה במציאת מנחה. גובה המלגות יהיה לפי הנהלים והקריטריונים של כל חוג וחוג, המביאים בחשבון שיקולים שונים כגון הצטיינות, קיום משרת הוראה, ועוד.  בסעיף הבא מפורטים הקריטריונים לפיהם נקבע גובה המלגה המינימלית.

3.     תלמידי מוסמך שהם חלק מקבוצת מחקר ומקדישים את מלוא זמנם למחקר יקבלו מלגה מינימלית לפי השיקולים הבאים. תלמידי מוסמך שלא הוצעה להם משרת הוראה יקבלו לפחות 3500 ש"ח לחודש (ולכן כ- 200% מלגה). תלמידים המחזיקים במשרת הוראה באוניברסיטה יקבלו לפחות 4500 ש"ח לחודש (כשהסכום כולל גם את שכר ההוראה ברוטו).  סכום המלגה יחולק בין המנחה לחוג, לפי החלטת החוג.

4.     ערך המלגה המקסימלית המשולמת על-ידי המנחה והחוג לא יעלה 250%, אבל כל חוג יכול להגדיר רף עליון נמוך יותר משיקולים שונים, כל עוד לא יסתור את הכתוב בסעיף 3.

5.     תלמידים שהתקבלו למסלול התמחות או קיבלו מלגה או פרס הצטיינות חיצוניים, יהיו רשאים, במקרים מסוימים, לקבל תמיכה נוספת ובלבד שההכנסה הכוללת של התלמיד/ה ממלגות לא תעלה, בשום מצב, על ערך של 340% מלגה. אם ערך המלגה גבוה יותר, יקזז החוג את ההפרש מתמיכתו של המנחה, החוג או הפקולטה, על פי הנחיית סגן הרקטור.

6.     החוג יעניק משרות הוראה בהיקף של כ- 25-50%, לחלק מהתלמידים לתקופה של עד שנתיים מיום תחילת לימודיהם בהתאם לשיקולי ההוראה ועל פי שיקול דעתו, ובכפוף להסכמי עבודה עם הסגל הזוטר ולהוראות אגף משאבי אנוש. ככלל יוענקו משרות הוראה על בסיס מצוינות ובהמשך להגשת מועמדות על ידי התלמיד. החוג רשאי להפסיק את משרת ההוראה בתום שנה אם הסטודנט לא ביצע את עבודתו לשביעות רצון החוג, בכפוף להוראות אגף משאבי אנוש ובתיאום עמו.

7.     תלמידים בעלי משרת הוראה יהיו זכאים לפטור משכר לימוד בהתאם להיקף המשרה. שכר הלימוד של תלמיד ללא משרת הוראה, או שארית שכר הלימוד שאינה פטורה עקב חלקיות משרה נמוכה של התלמיד, יחול על הסטודנט או על המנחה בהתאם לסיכום בין השניים.

8.     תלמידים המקבלים מלגה של למעלה מ- 4,000 ש"ח ויש להם משרת הוראה בהיקף 50% או יותר לא יוכלו לעבוד בכל עבודה נוספת, מחוץ לאוניברסיטה או בתוכה. כל חוג ינהג לפי הנהלים שלו בכל מקרה אחר.

9.     תלמיד/ת מוסמך העובדים מחוץ לאוניברסיטה, והמועמדים לקבלת מלגה/משרת הוראה מחויבים לדווח על כך לחוג. דבר זה יילקח בחשבון במסגרת השיקולים להענקת המלגה והיקפה, וכאמור לעיל, לא תינתן משרת הוראה.

10.    תלמיד בתוכנית חלקית שאושרו לימודיו מראש לתקופה העולה על שנתיים יקבל תמיכה מהמנחה על פי סיכום בין התלמיד למנחה ובהתאם לפרק הזמן שיוקדש לעבודת המחקר. הסיכום ידרוש אישור ראש החוג.

11.    השיקולים לגבי משרת הוראה ומלגות של תלמידים אשר יש להם מנחים משני חוגים שונים יהיו לפי הנהלים והקריטריונים הנהוגים בחוג אליו הם רשומים, גם אם חלק מהמלגה ממומן על-ידי המנחה מהחוג השני.