חוקרים - מדעי החיים

Litvak

ד"ר יעל ליטבק

02-65-86245
Yael.Litvak@mail.huji.ac.il
בניין סילברמן 3-352

יחסי גומלין בין חיידקים אלימים, המאחסן והמיקרוביוטה במעי

כימיה ביולוגית

Nachmani

ד"ר דפנה נחמני

02-65-84056
daphna.nachmani@mail.huji.ac.il
בניין סילברמן 3-606

זכתה במלגת אלון

מודיפיקציות של רנ״א ובקרת תרגום בהתפתחות מערכת הדם

גנטיקה